همکار فایل

شیشه های خود تمیز شونده

 شیشه های خود تمیزشونده
انواع و مکانیزم ها
فرمت :ورد
تعداد صفحات 9

 اجزای اصلی تشکیل دهنده شیشه

با نگاه به جدول عناصر ، کمتر عنصری را می‌توان یافت که از آن شیشه بدست نیاید، ولی سه ماده کربنات دو سود ، سنگ آهک و سیلیس ، مواد اصلی تشکیل دهنده شیشه می‌باشند. مواد شیشه ساز مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عبارتند از سیلیس SiO2 ، دی‌اکسید بور B2O3 ، پنتا اکسید فسفر      P2O5 که از هر کدام بتنهایی می‌توان شیشه تهیه نمود.

خرید