همکار فایل

مجموعه سیستم های تجارت الکترونیکی b2b

پاورپوینت مجموعه سیستم های چند عاملی برای سیستم های تجارت الکترونیکی b2b


فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 29 اسلاید

چکیده:
برای حل شرایطی که تجارت الکترونیک نامؤثراست و بصورت وسیعی بر نیروی کاری انسانی تکیه دارد، یک مدل تجارت الکترونیک  (MAECS) براساس سیستم چند عاملی (MAS) مطرح شده است. این سیستم برعامل FIPA توزیع شده براساس سیستم چند عاملی تمرکز داشته و تسهیل کننده هایی مثل عامل خریدار و عامل فروشنده رامطرح می کند. این سیستم ،ترافیک ارتباطی را به میزان بالایی کاهش داده که انتقال ناهمزمان از اطلاعات و پلت فُرم های مستقل رامحقق می کند و ایجاد یک سیستم تجارت الکترونیکی را که فرایندهای تجاری را بطور مستقل و هوشمندانه کنترل می کندامکانپذیر می کندو بازدهی فعالیت های تجارت الکترونیک را بهبود می دهد.

خرید