همکار فایل

تاثير شرايط مختلف بر يادگيري

تاثير شرايط مختلف بر يادگيري
تعداد صفحات: 15
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

یادگيري و شرايط آسان
چرا يادگيري اهميت دارد؟
مزاياي يادگيري
برخي پديده هاي مربوط به يادگيري
تداعي
يادگيري كوشش و خطايي
آنچه كه آموخته مي شود- انواع يادگيري
پنج نوع توانايي
راهبردهاي شناختي
راهبردهاي شناختي

خرید