همکار فایل

سوالات فرادانشی زمین شناسی تجربی

زمین شناسی سوم دبیرستان درسی که با این جزوه آسان میشود!

سوالات فرادانشی زمین شناسی تجربی برای موفقیت در امتحانات نهایی سوم دبیرستان لازم به ذکر است
 60 درصد سوالات نهایی امسال زمین از همین جزوه بوده است.

خرید