همکار فایل

ترجمه قرص‌سازی ارزشگذاری منابع گیاهی

ترجمه مقاله انگلیسی:

TABLETING: ALTERNATE WAY OF VALORIZATION OF AGRO-RESOURCES

قرص‌سازی: راهی دیگر برای ارزشگذاری منابع گیاهی


تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
در این تحقیق ما تلاش می‌کنیم تا در مورد امکان به کارگیری قرص‌سازی به عنوان راه جایگزین برای ارزشگذاری بعضی گونه‌های گیاهی، شامل میوه‌ی خرمایی خاص (Phoenix dactylifera L.)، انواع میوه شامل میوه‌ی خوراکی معمولی، میوه‌های درخت توت‌فرنگی (Arbutus unedo)،  و گیاهان دارویی متعدد مطالعه کنیم. نتایج اولیه‌ به دست آمده قطعی است. در تمام موارد، پودر میوه‌ی خرما به خاطر تواناییش برای قرص‌سازی به عنوان ماتریکس پایه به کار گرفته شد. ترکیب گونه‌های متعدد گیاهی یا میوه‌های خرما فرصت به دست آوردن قرص‌هایی با ویژگی‌های فیزیکی مناسب مانند سختی، زمان فروپاشی، فرسایش... را ایجاد کرد همچنین محصول نهایی طعم اشتهاآوری کسب کرد که می‌توان به عنوان یک منفعت هنگام استفاده از ماتریکس‌های غیرغذایی با طعم غیرقابل قبول استفاده کرد...

خرید