همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی فرآیند نوین روکش‌گذاری قرص‌ها


فرآیند نوین روکش‌گذاری خشک برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55

A novel electrostatic dry coating process for enteric coating of tablets with

Eudragit L100-55

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  28 صفحه
دانلود متن انگلیسی

فرآیند روکش‌گذاری براساس پن روکش‌کننده‌ی مایع  برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55 ایجاد شد. دو روان‌کننده‌ی مایع مختلف یکی تری‌اتیل‌سیترات (TEC) و دیگری PEG 400 در این فرآیند روکش‌گذاری استفاده شدند. در مقابل TEC، PEG 400 چسبندگی پودری خوب و روکش‌گذاری موفقی را تولید کرد. نتایج DSC نشان داد که PEG 400 دمای انتقال شیشه‌ای Eudragit L100-55 را بیشتر از TEC در نسبت اختلاط یکسان کاست که نشان می‌دهد PEG 400 در روان‌کنندگی این پلیمر مؤثرتر بوده ‌است. PEG 400 زاویه‌ی تماس بیشتری را روی هر دو سطح هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری نشان داد و به همین ترتیب جذب کمتری را به درون هسته‌ی قرص نسبت به TEC ارائه کرد که نشانگر PEG 400 موجود بیشتر در بین هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری است.

ترکیب تأثیرات « بهره‌وری روان‌کنندگی بیشتر» و «PEG 400 موجود بیشتر در سطح تبلت» ، روان‌کنندگی بیشتر Eudragit L100-55 را به ارمغان آورد که به یک چسبندگی پودری اولیه‌ی موفق می‌انجامد.

زمانی که مشخص گردید که القای الکتریکی 60 کیلووات سطح روکش‌گذاری بالاتر و بهره‌وری روکش‌گذاری بهتری را نسبت به عدم وجود القای الکتریکی به همراه دارد، چسبندگی پودری از طریق فرآیند روکش‌گذاری کمکی الکتروستاتیک بیشتر پیشرفت‌داده شد.

خرید