همکار فایل

ترجمه تصميم گيري استراتژيك بين المللي

The roleoftopmanagementteaminternationalorientationininternational


strategicdecision-making:Thechoiceofforeignentrymode


نقش گرايش بين المللي گروه مديريت ارشد در تصميم گيري استراتژيك بين المللي:

انتخاب حالت ورود خارجي


تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  24 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
ادبيات تجارت بين‌المللي بطور سنتي تصور مي‌كند كه تصميمات بين المللي شدن كاملاً منطقي هستند و محققان تمايل دارند تحقيق تصميم‌گيري استراتژيك را در توضيح چگونگي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري خارجي ناديده بگيرند. توسعه خارجي در خلاء اتفاق نمي‌افتد اما توسط مجموعه معيني از انتخاب هاي استراتژيك تصميم گيرندگان اجراي معين مي‌شود. تحقيقات گذشته برجنبه‌هاي منطقي و قابل ارزيابي معاملات بدون در نظر گرفتن گروه مديريت ارشد (TMT) به عنوان تصميم‌گيرنده تمركز دارند. در حاليكه تحقيق درباره انتخاب حالت ورود به سرمايهخرید