همکار فایل

روش تحقیق تحولات زيست محيطي

روش تحقیق تحولات زيست محيطي
تعداد صفحات: 39
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

محدوديت وموانع اجرايي تحقيق:
بروز محدوديت هاي گوناگون در هر تحقيق علمي بر سرعت ودقت آن تاثير دارد كه تحقيق حاضر نيز با تنگناهايي روبروست كه تنها به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:
1-جديدبودن موضوع مورد مطالعه در رشته جامعه شناسي خصوصا در جامعه ايران.
2-بين رشته اي بودن موضوع تحقيق روند مطالعات كتابخانه اي را طولاني نمود.

عنوان
چكيده
فصل اول: طرح تحقيق
1-1-مقدمه
2-1-بيان مساله
3-1- ضرورت هاي اجرايي تحقيق
4-1-اهداف تحقيق
5-1-قلمرو و دامنه تحقيق
2-5-1-قلمرو زماني موضوع تحقيق
3-5-1-دامنه مطالعاتي موضوع تحقيق
6-1-مفاهيم اساسي تحقيق
1-6-1-مفاهيم جامعه شناختي
2-6-1-مفاهيم زيست محيطي
7-1-پيشينه تحقيق
8-1-محدوديت هاي وموانع اجرايي تحقيق

خرید