همکار فایل

تحقیق در آمادگی دفاعی

تحقیق در آمادگی دفاعی

تعداد صفحات: 50
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
فهرست مطالب

چکیده:

 وضعیت وشرایط دنیای امروز و فریب کاری و توطئه های مختلف قدرتهای سیاسی ونظامی جهان می طلبد که نوجوانان و جوانان عزیز با هوشیاری کامل به حوادث و اتفاقات سیا سی واجتماعی توجه نمایند، تا بتوانند با انتخاب مناسب ترین راهنقش موثری در حفظ استقلال فرهنگی وسیا سی کشور و پیشرفت میهن داشته باشند. جوانان یا به اصطلاح دانش آموزان مهارتهای خاصی را از از طریق مشاهده ودیدن فرا می گیرند و در وجود آنها تقویت حس مسئولیت پذیری و همچنین حس

 اعتماد به نفس وخلاقیت ایجاد می شود.

خرید