همکار فایل

گزارشکار کنترل دما

تعداد صفحات: 16
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

گزارشکار کنترل دما مربوط به آزمایشگاه کنترل فرایند هاست و شامل روش انجام کار و محاسبات لازم است.

هدف آزمایش:
بررسی رفتار استاتیک و دینامیک یک مبدل حرارتی از نوع صفحه ای و کنترل دمای خروجی سیال فرایند از طریق دبی سیال سرویس

خرید