همکار فایل

دانه بندي ذرات جامد و آناليز آن ها

گزارشکار دانه بندي ذرات جامد و آناليز آن ها مربوط به آزمایشگاه عملیات واحد است .


تعداد صفحات: 8
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

هدف
در اين آزمايش هدف بدست آوردن توزيع دانه بندي وآناليز ذرات جامد از طريق غربا لها مي باشد. پس از
به دست آوردن نتايج، منحني توزيع ذرات رسم گرديده و محاسبات مربوطه انجام مي پذيرد.

خرید