همکار فایل

گردشگری حلال و نقش آن درتوسعه پایدار شهرهای اسلامی

گردشگری حلال و نقش آن درتوسعه پایدار شهرهای اسلامی: با رویکردی آینده پژوهی


تعداد صفحات: 10
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


چکیده :
سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری حلال را محصول جدیدی از صنعت گردشگری دانسته که برنامه های تفریحی و گردشگری ویژه ای را برای مسلمانان تدارک می بیند. به این معنا که مسلمانان از هر کشوری که باشند مایلند در برنامه های تفریحی و سفرهای خودبه آداب شرعی عمل کنند. و پیش‌بینی می‌شود صنعت گردشگری جهانی در سال 2020، حدود 192 میلیارد دلار از محل گردشگری حلال، درآمد داشته باشد که حاکی از اهمیت و رشد سریع این شاخه از صنعت گردشگری می باشد.با در نظرگرفتن موضوعاتی مانند فرهنگ، مذهب و قوانین موجود در ایران دست اندرکاران صنعت گردشگری ایران مبحث گردشگری اسلامی یاگردشگری حلال را برای نجات صنعت گردشگری ایران مطرح کرده اند. از طرف دیگر گسترش این صنعت اثرات اقتصادی ، اجتماعی ( کالبدی)و محیطی خیلی زیادی بر روی توسعه پایدار شهری می گذارد و در واقع آنها را از روند رشد طبیعی خارج می کنند که دارای آثار مثبت،منفی فراوانی هستند.دانش آینده پژوهی در تلاشی نظام مند(سیستماتیک) با نگاهی  بلند مدت فرصتها و چالشهایی  که در آینده گردشگری حلال میتوانند بوجود آیند را شناسایی کند و تاثیر این رویدادها را بر توسعه پایدار شهرهای اسلامی می سنجد وبا استفاده از روشهای آینده پژوهی می توان با طرح  برنامه ريزي های اصولي براي استفاده بهینه از ورودگردشگران، در وضعیت اقتصادي و به تبع آن، وضعیت زيست محیطي و اجتماعی (کالبدي) شهرهای اسلامی را بهبود بخشید.

خرید