همکار فایل

دانلود پرسشنامه شایستگی مربی

عنوان: پرسشنامه شایستگی مربی
دسته: مدیریت- روان شناسی
فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه شایستگی مربی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد

عنوان: پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد
دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه موفقیت در حل مسائل بین افراد است که در آن 40 زوج عبارت ارائه شده است. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

عنوان: پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز
دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 6صفحه

این فایل شامل پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز می باشد. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

عنوان: دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)

عنوان: پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)
دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 7 صفحه

در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد،تشریح شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه روشهای مشاوره

پرسشنامه روشهای مشاوره
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 8

این فایل شامل پرسشنامه روشهای مشاوره بوده وهمچنن شامل بخشهای تفسیر نمرات،تفسیر پرسشنامه و نتیچه گیری می باشد
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 6

این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی- بدبینی  بوده که در آن 24 ضربالمثل بصورت 12 زوج عرضه شده است ٰ ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه خودابرازی

پرسشنامه خود ابرازی
فرمت: PDF
این فایل شامل پرسشنامه خودابرازی به تعداد 24 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه تفکر خلاق

عنوان: دانلود پرسشنامه تفکر خلاق

دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 8 صفحه

در این پرسشنامه12 جفت عبارت عرضه شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه باورهای خودشکوفایی

عنوان: دانلود پرسشنامه  باورهای خودشکوفایی
دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 6 صفحه

این فایل شامل عباراتی در زمینه باورهای خودشکوفایی بوده و همچنین شامل بخش تفسر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیچه گیری می باشد
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه اصلاح عملکرد

عنوان: پرسشنامه اصلاح عملکرد
دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه اصلاح عملکرد است که در ان چند سناریو ارائه شده است. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

...

خرید توضیحات