همکار فایل

پرسشنامه اعتماد

پرسشنامه اعتماد بین شخصی


تعداد سوالات:  21
فرمت فایل : ورد


روش نمره گذاری و تفسیر
تنها پرسش هایی که باید امتیاز آنها را معکوس کنید، سوال های 1 و 9 در مقیاس مردان است. در مقیاس مردان، پس از معکوس کردن نمره این سوال ها، می توانید نمره ها را در سه ریزمقیاس زیر بدست آورید. اولی اعتماد کلی (OT)  است و شامل سوال های 1 تا 9 می شود، دومی اعتماد عاطفی (ET)  است و شامل سوالات 10 تا 16 می گردد؛ و سومی قابلیت اعتماد (RE)  است و سوال های 17 تا 21 را در بر می گیرد.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه جهان آخرت

پرسشنامه باور به جهان آخرت

هدف: ارزیابی میزان باور به جهان آخرت در افراد

تعداد سوالات:  8
فرمت فایل : ورد
...

خرید توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)


تعداد سوالات:  21
فرمت فایل : ورد
...

خرید توضیحات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  15
فرمت فایل : ورد
روایی و پایایی
این پرسشنامه  ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. اعتبار پرسشنامه با بهره گيري از نظرهاي اصلاحي استادان مديريت ورزشي به دست آمد. با مطالعة آزمايشي روي 30 نفر از معلمان تربيت بدني  پايايي دروني پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 76/0 بدست آمد.
...

خرید توضیحات

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران
پرسش‏نامه حاضر دارای 48سوال بوده و هدف آن سنجش میزان  ابعاد مختلف توسعه حرفه‌ای دبیران ( دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق‌محوری، طراحی آموزشی، ارزیابی و رشد و بالندگی منابع انسانی)پرسشنامه مذکور دارای منبع، روش نمره گذاری، روایی و پایایی نیز می باشد
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد)

عنوان: پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد)

دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 8 صفحه

با استفاده از این پرسشنامه می توانید بررسی کنید که به چه میزان مذاکره کننده موفقی هستید. این فایل همچنین شامل بخش تفسیرنمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

عنوان: پرسشنامه یادگیری مؤثر از تجربه

دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 14 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه ای است که در آن 24 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا دریابید که به چه میزان به طور مؤثر از تجربه هایتان یاد می گیرید. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

عنوان: دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانیدسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 12 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه ای است که در آن 20 زوج عبارت ارائه شده است و به شما کمک می کند تا دریابید که سازمانی که در آن کار می کنید چقدر در ایجاد و بهره گیری از فرصتهای یادگیری به شما کمک می کند. همچنین این فایل شامل بخشهای تفسر نمرات- تفسر پرسشنامه و نتیجه گیری می باششد.

...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی

عنوان: پرسشنامه نقشهای تیمی
دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 9 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه نقشهای تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
...

خرید توضیحات

دانلود پرسشنامه کار تیمی

عنوان: پرسشنامه کار تیمی
دسته: مدیریت- روان شناسی

فرمت PDF:
تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل پرسشنامه کار تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.
...

خرید توضیحات