همکار فایل

دانلود سوالات پیام نور تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران

دانلود سوالات پیام نور
تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران
کد درس : 1220535-1211023

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال دوم 93-92 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال اول 93-92 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال اول 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال دوم 91-90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نيمسال اول 91- 90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نيمسال دوم 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نيمسال دوم 88-87 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تاریخ آموزش و پروش در اسلام و ایران نيمسال اول 88-87

تابستان 91+ پاسخنامه
تابستان 90+ پاسخنامه
تابستان 89+ پاسخنامه
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور آشنایی با کتابخانه

دانلود سوالات پیام نور
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه
کد درس : 1211020_1211046دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 93-92
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال اول 93-92
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال اول 92-91
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 91-90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نيمسال اول 91- 90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نيمسال دوم 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نيمسال دوم 88-87
دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری- مدیریت کتابخانه نيمسال اول 88-87

تابستان 91+ پاسخنامه


...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور برنامه ریزی پیش دبستانی

دانلود سوالات پیام نور
برنامه ریزی پیش دبستانی
کد درس : 1211001_1211009_1217043


دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نیمسال دوم 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نیمسال اول 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نیمسال دوم 91-90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نيمسال اول 91- 90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نیمسال دوم 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نيمسال دوم 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نيمسال دوم 88-87
دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی پیش دبستانی نيمسال اول 88-87


...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب
کد درس : 1211017_1220549
 

دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۱-۹۰
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم با جواب ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۸-۸۷
تابستان 90
تابستان 89 
...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب
کد درس : 1211015

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹3-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال اول ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب                 

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال دوم ۸۸-87  با جواب

...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1

دانلود سوالات پیام نور
کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1
کد درس : 1211001_1211009_1217043


دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال دوم ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۸۸-۸۷

تابستان 88 + پاسخنامه
تابستان 89 + پاسخنامه
تابستان 90
تابستان 91+ پاسخنامه
تابستان 92

...

خرید توضیحات

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده با جواب

دانلود سوالات پیام نور
اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده با جواب
کد درس : 1117005-1240022_361

دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نيمسال دوم ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نيمسال اول ۸۸-۸۷

...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد با جواب

کد درس : ۱۱۱۲۰۰۱-۱۱۱۲۰۰۲-۱۱۱۲۰۰۳_۸۲

دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نيمسال دوم ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی عمومی – اعصاب و غدد نيمسال اول ۸۸-۸۷

...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آمار استنباطی با جواب

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس آمار استنباطی با جواب

کد درس : 1117005-1240022_361

نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۱-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال آمار استنباطی نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال آمار استنباطی نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال آمار استنباطی نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال آمار استنباطی نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال آمار استنباطی نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تشریحی...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

دانلود سوالات پیام نوردانلود نمونه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی
کد درس : 1217182-1115006-1211364_995

نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹3-۹2
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم۹۱-۹2
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تست
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نيمسال دوم ۸8-۸7 با جواب تستی
نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نيمسال اول ۸8-۸7


...

خرید توضیحات