همکار فایل

نمونه سوالات تستی مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

نمونه سوالات تستی مالیه عمومی و خط مشی دولت ها
 
تمامی تست های مهم درس مالیه عمومی
مهم ترین مرجع سوالات پایان ترم مالیه عمومی دانشجویان پیام نور
همراه پاسخ نامه
بهترین سوالات همراه با سوالات مفهومی
سولات مفهومی همراه با پاسخ نامه
...

خرید توضیحات

پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته آذر 91پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه مربوط به طرح تمامی سوالات

دسته: مدیریت (کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور)

در این فایل بصورت تشریحی به تمامی 20 سوال مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) پاسخ داده شده است ضمن اینکه منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه مربوط به طرح تمامی 20 سوال نیز ذکر گردیده است

تهیه این فایل در شناخت منابع طح سوال و همچنین مباحث سوال خیز کمک فراوانی به شما خواهد کرد.

به عنوان نمونه  پاسخ سوالهای 1 و 2 را در زیر ارائه داده ایم:.

1- در زمان کنونی کدام مساله در مورد اجرای تغییر، مطرح تر است؟

1) کیفیت               2) هزینه                3) پیامدها                  4) طول زمان

گزینه 4 صحیح است(مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ص 14).

توضیح: همیشه مدیران با مساله تغییر سرو کار داشته اند، ولی در زمان کنونی، مساله طول زمان اجرای تغییر مطرح است. در گذشته مدیران می بایست پس از 5 یا 10 سال یک برنامه جدید ارائه کنند. در زمان کنونی تغییر بصورت فعالیت دائمی و مستمر درآمده است.

2. کدام مورد جزو ویژگی های کارگران ژاپنی است؟

1) به میزان زیادی جابجا می شوند.

2) از تضاد و تعارض پرهیز می کنند.

3) به سلسله مراتب اختیارات توجه می کنند.

4) خطر پذیر هستند و برای رهبران واقعی یا واجد شرایط احترام قائلند.

گزینه 4 صحیح است(مبانی رفتار سازمانی رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، ص 24).

توضیح:

ویژگی های کارگران ژاپنی: به صورت ...

خرید توضیحات

پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشدپاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه طرح سوال
دسته: مدیریت( کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور)

در این فایل بصورت جامع و تشریحی به تمامی 20 سوال تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) پاسخ داده شده است ضمن اینکه منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه تمامی سوالات نیز ذکر شده است. تهیه این فایل در شناخت منابع طح سوال و همچنین مباحث سوال خیز کمک فراوانی به شما خواهد کرد.

به عنوان نمونه  پاسخ سوالهای 1 و 9 را در زیر ارائه داده ایم:

1- در رهیافت کمی و سیتمی به ترتیب فرض انسان چگونه است؟

1) پیچیده – پیچیده         2) عقلایی – پیچیده      3) عقلایی – خودشکوفا    4) پیچیده – خودشکوفا

گزینه 1 صحیح است (مبانی سازمان و مدیریت رضائیان، ص 81).

توضیح:

دوره مفروضات

1. رهیافت سنتی (کلاسیک)
انسان عقلایی- اقتصادی است.

2. رهیافت روابط امسانی یا منابع انسانی( نئوکلاسیک)انسان اجتماعی و خودشکوفاست.

3. رهیافت کمی انسان پیچیده است.
4. رهیافتهای سیستمی و اقتضای
انسان پیچیده است.

5. آثار بعدی در تبیین رهیافتهای سیستمی و اقتضایی
انسان پیچیده است.

 

9- کدام استراتژی محیطی با حصول اطمینان از اینکه عرضه مواد اولیه کافی بوده و ستاده ها نیز جذب بازار خواهند شد، احتمال توقف در عملیات سازمان را کاهش خواهد داد؟

1) ایمن سازی                2) ائتلاف                3) سهمیه بندی              4) جذب عوامل تهدیدکننده

گزینه 1 صحیح است(تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز ترجمه و نگارش الوانی و دانایی فرد، ص 313).

توضیح:

 ایمن سازی یا ضربه گیری به وسیله ...

خرید توضیحات

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریتدانلود پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور( اردیبهشت ماه سال 90 ) + ذکر منبع+ شماره صفحه طرح هر سوال
دسته: مدیریت ( کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور)

در این فایل بصورت جامع و تشریحی به تمامی 20 سوال تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت ماه سال 90 پاسخ داده شده است. ضمن اینکه منبع طرح سوال به همراه شماره صفحه مربوط به طرح تمامی سوالات نیز ذکر گردیده است.

. تهیه این فایل در شناخت منابع طرح سوال و همچنین مباحث سوال خیز کمک فراوانی به شما خواهد کرد.

برای نمونه پاسخنامه دو سوال 9 و 10 به شرح زیر است:

9- کدام نوع برنامه ریزی هنگامیم فید است که سازمان بخواهد کاری منحصر به فرد انجام دهد؟

1) اقتضایی          2) خارج به داخل             3) داخل به خارج           4) بر مبنای استثناء

گزینه 2 صحیح است(مبانی سازمان و مدیریت رضائیان، ص 186).

توضیح: برنامه ریزی از خارج به داخل، هنگامی مفید است که سازمان بخواهد کاری منحصربه فرد انجام دهد و هدف این برنامه ریزی، یافتن فرصتهای محیطی و استفاده بهینه از آنهاست.

10- کدام مورد جزو ساز و کارهای هماهنگی به صورت افقی است؟

1) برنامه ریزی                                        2) ارجاع سلسله مراتبی

3) تدوین قواعد و رویه ها                           4) به کار گیری ساختارهای ماتریسی

گزینه 4 صحیح است(مبانی سازمان و مدیریت رضائیان، ص 366).

توضیح:

 برخی از سازوکارها بر ایجاد هماهنگی بصورت عمودی تاکید دارند و از روابط سلسله مراتبی و خط فرمان استفاده می کنند؛ مانند: تدوین قواعد و رویه ها، ارجاع سلسله مراتبی ...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور روابط انسان در سازمان های آموزشی

دانلود سوالات پیام نور

درس روابط انسان در سازمان های آموزشیکد درس : 1221016-1211358
دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم  93-92 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول 93-92 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم 92-91دانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول 92-91 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم 91-90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نيمسال اول 91- 90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال دوم 90-89 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نیمسال اول 90-89 با جوابدانلود نمونه سوالات درس روابط انسان در سازمان های آموزشی نيمسال دوم 89-88 با جواب
تابستان 92تابستان 90تابستان 89تابستان 88 ...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام اصول حسابداری 2

دانلود سوالات پیام اصول حسابداری 2
کد درس : _1214003_1214005_1214011_1214018_1214045_1214068_1221092_4
دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم  93-92 دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال اول 93-92 دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 92-91 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال اول 92-91 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 91-90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نيمسال اول 91- 90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 90-89 دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نیمسال اول 90-89 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نيمسال دوم 89-88 دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نيمسال اول 89-88 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 نيمسال دوم 88-87
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

دانلود سوالات پیام نور مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
کد درس : 1221016-1211358

دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال دوم  93-92 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال اول 93-92
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال اول 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال دوم 91-90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نيمسال اول 91- 90 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس تنظیم بودجه نيمسال اول 89-88 با جواب


تابستان 91 + جواب
تابستان 90 + جواب
تابستان 89
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور پول و ارز و بانکداری

دانلود سوالات پیام نور  پول و ارز و بانکداری
کد درس : 1121039-1214071-1221020-1221093


دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 93-92
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 92-91 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 91-90
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال اول 91- 90
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نیمسال اول 90-89
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال دوم 89-88
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس پول و ارز و بانکداری نيمسال دوم 88-87

تابستان 92
تابستان 90
تابستان 89
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات پیام نور

اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی
کد درس : 1121009_1121051_1221107


دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 93-92 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 92-91دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 92-91 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 91-90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 91- 90 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال دوم 90-89دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 90-89 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال دوم 89-88 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 89-88 با جوابدانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال دوم 88-87دانلود نمونه سوالات درس اصول اقتصاد کشاورزی-اقتصاد کشاورزی نيمسال اول 88-87
کاملترین مجموعه در اینترنت
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور اصول مدیریت آموزشی

دانلود سوالات پیام نور
اصول مدیریت آموزشی
کد درس : 1211024


دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال دوم 91-90 با جواب

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 91- 90 با جواب

دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال دوم 90-89
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نیمسال اول 90-89 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال دوم 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 89-88 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال دوم 88-87 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت آموزشی نيمسال اول 88-87

تابستان 91+ پاسخنامه
تابستان 90
تابستان 89+ پاسخنامه
...

خرید توضیحات