همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی کافی نت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
كافـي‌نت
تعدادصفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 6 دستگاه رايانه متصل به شبكه 
موضوع طرح : كافي نت
ظرفيت طرح : شش دستگاه رايانه متصل به شبكه
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/169 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 19/3ميليون ريال
سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: سي و يك ماه
اشتغالزايي :7نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
موضوع طرح:توليـد چيپس سيب‌زميني

تعدادصفحات:19
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 500 تن در سال
ظرفيت : 500 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 1929 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 199 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1730 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: ده ماه
ميزان اشتغالزايي : چهارده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدماست پاستوریزه

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

تعدادصفحات:16
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 800 تن در سال
توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه
ظرفيت : 800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 11/1379 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 11/139 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1240 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمایه:16ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی فراوری و بسته بندی سبزیجات

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده

تعدادصفحات:18
فرمت:word(قابل ویرایش)

با ظرفيت بسته بندي 1700 تن 
انواع سبزي تازه و خرد شده در سال
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي انواع سبزي تازه و خرد شده
ظرفيت : 1700 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 1123  ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 123 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1000 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : سـي نفـر 
دورة بازگشـت سـرمايه: هجـده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدشکلات و تافی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد تافي و شكـلات

تعدادصفحات:18
فرمت:word(قابل ویرایش)

با ظرفيت 600 تن در سال
موضوص طرح:تولید شكلات و تافي 
ظرفيت : 600 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 8/1488 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/158 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید سس مایونز

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

تعدادصفحات:12
فرمتword(قابل ویرایش)
با ظرفيت 171 تن در سال

موضوع طرح : توليد و بسته بندي سس مايونز به ظرفيت 171تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 88/824 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 88/84 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 740 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی درمانگاه شبانه روزی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
درمانـگاه شـبانه‌روزي

تعدادصفحات:17
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز
موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي
ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه
اشتغالزايي : 35 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و کامپیوتر

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات رايانه و مشاوره مديريت

تعدادصفحات:9
فرمتword(قایل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات رايانه و مشاوره مديريت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 25/165ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 25/20 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 145 ميليون ريال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و مهندسی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات مشاوره مهندسي

تعدادصفحات:9
فرمتword(قابل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسي
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 44/251 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 44/31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 220 ميليون ريال
دورة بازگشت سرمايه:  2 سال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات بیناسنجی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات تعداد 

صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی تعد موضوع طرح : خدمات بينايي سنجي، چشم‌پزشكي، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 1020 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 120 ميليون ريال سهم تسهيلات: 900 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 14 نفر
...

خرید توضیحات