همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی باریافت مواد پلاستیکی 

تعداد صفحات: 12صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
ظرفيت : - توليد گرانول از ضايعات پلاستيكي و نايلون 300 تن
توليد نايلون و نايلكس و چاپ روي آن 150 تن
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس
سرمايه گذاري كـل: 1851 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 201 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1650 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )
سود ويژه : 664 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : بيست نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث استخر سرپوشیده

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه
اشتغالزايي : 9 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه هنرهای تجسمی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه هنرهای تجسمی 

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه هنرهاي تجسمي ( طراحي، نقاشي، گرافيك، مينياتور و خوشنويسي )

ظرفيت : 800 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 45/167 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 45/17 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  9  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه  

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 61/467 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 61/47 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 5/1 سال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی اموزشگاه علمی ازاد

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه علمی ازاد

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد
ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
اشتغالزايي : پانـزده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی آموزشگاه ساخت گل چینی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه گل چینی 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل هاي مصنوعي ( چيني )
ظرفيت طرح : 600 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 291 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 260 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه زبان های خارجی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه زبان های خارجی


تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل هاي مصنوعي ( چيني )
ظرفيت طرح : 600 هنر آموز در سال
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 291 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 260 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه رانندگی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي
ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه
اشتغالزايي : سيزده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی اموزشگاه رانندگی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي
ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي )
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه
اشتغالزايي : سيزده نفر
...

خرید توضیحات