همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش زنبور عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل
ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،
كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 58/416 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 58/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 370 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرواربندی گوساله

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرواربندی گوساله

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی مواد غذایی
خلاصه طرح


تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )
ظرفيت : 2075 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 1888 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1700 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی ماهی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی ماهی 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی گوشت

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی گوشت 
تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی عسل

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی خشکبار

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خشکبار 

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 7/1958 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 7/198 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1760 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : پانزده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: يازده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی خرما

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی خرما

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت: word ( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : بسته بندي خـرما
ظرفيت : دو هزار تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استان‌هاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 54/1405 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 54/145 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1260 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : 15 نفر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی چای

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی چای 

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : بسته بندي چاي تي-بگ
محل اجرا: كليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 9/1043 ميليون ريا
سهم آوردة متقاضي: 9/113 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 930 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: هفت ماه
ميزان اشتغالزايي : هفـده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی آبلیمو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی آبلیمو

تعداد صفحات: 14 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : توليد و بسته بندي آبليمو
ظرفيت : 800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استانهاي جنوبي
سرمايه گذاري كـل: 2312 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 232 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2080ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه
اشتغالزايي : بيست نفر
...

خرید توضیحات