همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو شیری50 راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 50 راس

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : پنجاه راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 74/1205 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 74/125 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1080 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
ميزان اشتغال زايي : 14 نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش گاو شیری20راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 20راس 

تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : بيست راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق روستايي كشور
سرمايه گذاري كـل: 73/381 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 73/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 28 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر
...

خرید توضیحات

طرحتوجیهی و کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 50تن

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی 50تن در سال

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 50 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 8/889 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/89 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 800 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 26 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی100تن

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش قارچ خوراکی100تن در سال

تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت 100 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 15/1242ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 15/132 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1110 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی پرورش صیفیجات گلخانه ای

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی صیفی جات گلخانه ای

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش زنبور عسل

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

موضوع طرح :پرورش و نگهداري زنبور عسـل
ظرفيت : هفتصد كندوي لانگسروت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غـربي، لرسـتان،
كردسـتان، مازندران، كرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمايه گذاري كـل: 58/416 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 58/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 370 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
ميزان اشتغال زايي : 7 نفـر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی پرواربندی گوساله

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرواربندی گوساله

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گل و گياهان زينتي
ظرفيت : 900 هزار شاخه گل بريده و 20 هزار گلدان گياه آپارتماني
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 53/635 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 53/65 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 570 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 25 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی مواد غذایی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی مواد غذایی
خلاصه طرح


تعداد صفحات: 13 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودر و گرانول )
ظرفيت : 2075 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 1888 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1700 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
دورة بازگشـت سرمايه: سيزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی ماهی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی ماهی 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی گوشت

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی گوشت 
تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: شـانزده ماه
...

خرید توضیحات