همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)
معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي 
با ظرفيت 150 تن در سال
موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي 
ظرفيت : 150 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي 
سرمايه گذاري كـل: 2220 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 220 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2000 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 8/2 سال ( معادل 34 ماه )
سود ويژه : 58/746 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)
وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان لـواش 
با ظرفيت 300 تن در سال
موضوع طرح : توليد نان لواش
ظرفيت : 300 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه:14ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان فانتـــــزي 
با ظرفيت 750 تن در سال
توليد نان فانتزي 
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 35/1442 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 35/152 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1290 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه
اشتغالزايي: 17 نـفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد مربا، ترشي و خيارشور
با ظرفيت 620تن درسال
موضوع طرح : توليد مربا، ترشي و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 26/1156 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 26/116 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1040 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 15 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله
تعداد صفحات:12
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد حـوله 
با ظرفيت 65 تن در سال
موضوع طرح : توليد حـوله 
ظرفيت : 65 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه
ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک
تعداد صفحه:18
فرمت word(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد و بسته بندي نمـك يددار 
با ظرفيت چهارهزارتن درسال
موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار 
ظرفيت : 4000 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 2/1725 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 2/175 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1550 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
اشتغالزايي : هفت نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی میگو

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی بسته بندی میگو 
خلاصه طرح

تعداد صفحات: 16 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي ميگو
ظرفيت : 1800 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 5/2194 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/224 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1970 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : چهـل و هفـت نفـر
دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی مهد کودک

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مهد کودک

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارآفرینی مهدکودک

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مهد کودک

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)


خلاصه طرح
موضوع طرح : مهد كودك با ظرفيت پذيرش 75 كودك در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 1/393 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 1/43 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 350 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه
اشتغالزايي :  7  نفر

...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی مدرسه غیرانتفاعی

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی مدرسه غبر انتفاعی

تعداد صفحات: 12 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خلاصه طرح
موضوع طرح : مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 67/479 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 67/49 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 430 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه
اشتغالزايي : 16 نفر
...

خرید توضیحات