همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات بیناسنجی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات تعداد 

صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی تعد موضوع طرح : خدمات بينايي سنجي، چشم‌پزشكي، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 1020 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 120 ميليون ريال سهم تسهيلات: 900 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 14 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد
با ظرفيت 76500 قطعه در سال
موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد
ظرفيت : 76500 قطعه در سال
سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه
اشتغالزايي :11 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم
تعدادصفحات:18
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد چـرم و سالامبـور
با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال
 موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور
ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر 
دورة بازگشـت سـرمايه:21ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا
با ظرفيت 600 تن در سال
موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا 
ظرفيت : 600 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس 
سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )
سود ويژه : 7/627  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هفده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

طرح توجیهی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد و مونتاژ كامپيوتر
با ظرفيت 250 دستگاه در سال
وضوع طرح : مونتاژ كامپيوتر به ظرفيت 250 دستگاه در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 69/361 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 69/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)
معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي 
با ظرفيت 150 تن در سال
موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي 
ظرفيت : 150 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي 
سرمايه گذاري كـل: 2220 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 220 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 2000 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 8/2 سال ( معادل 34 ماه )
سود ويژه : 58/746 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش

طرح توجیهی وکارافرینی تولید نان لواش
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)
وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان لـواش 
با ظرفيت 300 تن در سال
موضوع طرح : توليد نان لواش
ظرفيت : 300 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه:14ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی

طرح توجیهی و کارافرینی تولید نان فانتزی
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد نـان فانتـــــزي 
با ظرفيت 750 تن در سال
توليد نان فانتزي 
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 35/1442 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 35/152 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1290 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه
اشتغالزايي: 17 نـفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی

طرح توجیهی وکارافرینی تولید مربا وترشی
تعداد صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون
معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد مربا، ترشي و خيارشور
با ظرفيت 620تن درسال
موضوع طرح : توليد مربا، ترشي و خيارشور به ظرفيت 620 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 26/1156 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 26/116 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1040 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 15 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله

طرح توجیهی و کارافرینی تولید حوله
تعداد صفحات:12
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليــد حـوله 
با ظرفيت 65 تن در سال
موضوع طرح : توليد حـوله 
ظرفيت : 65 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه
ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر
...

خرید توضیحات