همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدشکلات و تافی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد تافي و شكـلات

تعدادصفحات:18
فرمت:word(قابل ویرایش)

با ظرفيت 600 تن در سال
موضوص طرح:تولید شكلات و تافي 
ظرفيت : 600 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 8/1488 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/158 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید سس مایونز

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد و بسته‌بندي سس مايونز

تعدادصفحات:12
فرمتword(قابل ویرایش)
با ظرفيت 171 تن در سال

موضوع طرح : توليد و بسته بندي سس مايونز به ظرفيت 171تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 88/824 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 88/84 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 740 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی درمانگاه شبانه روزی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
درمانـگاه شـبانه‌روزي

تعدادصفحات:17
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز
موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي
ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه
اشتغالزايي : 35 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و کامپیوتر

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات رايانه و مشاوره مديريت

تعدادصفحات:9
فرمتword(قایل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات رايانه و مشاوره مديريت
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 25/165ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 25/20 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 145 ميليون ريال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات مشاوره و مهندسی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
خدمات مشاوره مهندسي

تعدادصفحات:9
فرمتword(قابل ویرایش)

موضوع طرح : خدمات مشاورة مهندسي
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور
سرمايه گذاري كل: 44/251 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 44/31 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 220 ميليون ريال
دورة بازگشت سرمايه:  2 سال
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی خدمات بیناسنجی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي خدمات تعداد 

صفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم پزشکی تعد موضوع طرح : خدمات بينايي سنجي، چشم‌پزشكي، فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 1020 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 120 ميليون ريال سهم تسهيلات: 900 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 14 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد
با ظرفيت 76500 قطعه در سال
موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد
ظرفيت : 76500 قطعه در سال
سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه
اشتغالزايي :11 نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم

طرح توجیهی وکارافرینی تولید چرم
تعدادصفحات:18
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد چـرم و سالامبـور
با ظرفيت توليد 400 هزار فوت مربع در سال
 موضوع طرح : توليد چرم و سالامبور
ظرفيت : 400 هزار فوت مربع در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 1880  ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 190 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1690 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هجـده نفـر 
دورة بازگشـت سـرمايه:21ماه
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن

طرح توجیهی وکارافرینی تولید و چاپ کارتن
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا
با ظرفيت 600 تن در سال
موضوع طرح : توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا 
ظرفيت : 600 تن در سال
مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس 
سرمايه گذاري كـل: 1808 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 188 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1620 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 6/2 سال ( معادل 32 ماه )
سود ويژه : 7/627  ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : هفده نفر
...

خرید توضیحات

طرح توجیهی و کارافرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر

طرح توجیهی و اقتصادی تولید و مونتاژ کامپیوتر
تعداد صفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليد و مونتاژ كامپيوتر
با ظرفيت 250 دستگاه در سال
وضوع طرح : مونتاژ كامپيوتر به ظرفيت 250 دستگاه در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 69/361 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 69/41 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 320ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 21ماه
...

خرید توضیحات