همکار فایل

ترجمه مدل بازاریابی اجتماعی

An integrative model for social marketing
مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی

تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  23 صفحه
دانلود متن انگلیسیپيشرفت در كاربرد بازاريابي اجتماعي در سلامت عمومي و موضوعات اجتماعي
مفهوم تنظيم خانواده و سلامت باز توليد شده به عنوان يكي از اساسي ترين كانون هاي تلاش هاي بازاريابي اجتماعي در سراسر دنيا شناخته شده است. همچنين توجهات بسيار گسترده اي به سلامت كودك و مادر، كنترل بيماري اسهال ، افزايش تقاضا و دسترسي به خدمات با كيفيت سلامت، پيشگيري از ايدر و كنترل مالاريا داده ششده است. بازاريابي اجتماعي محصولات مربوط به انواع كاندوم هاي تنظيم خانواده و پيشگيري ايدز، .... توسط قيمت گذاري هايي كه انجام شده است كه معمولا از طرف اسپانسرهاي اين برنامه ها مقدار قابل توجهي يارانه به آنها تعلق گرفته است.


...

خرید توضیحات

ترجمه تصميم گيري استراتژيك بين المللي

The roleoftopmanagementteaminternationalorientationininternational
strategicdecision-making:Thechoiceofforeignentrymode
نقش گرايش بين المللي گروه مديريت ارشد در تصميم گيري استراتژيك بين المللي:انتخاب حالت ورود خارجي
تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  24 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
ادبيات تجارت بين‌المللي بطور سنتي تصور مي‌كند كه تصميمات بين المللي شدن كاملاً منطقي هستند و محققان تمايل دارند تحقيق تصميم‌گيري استراتژيك را در توضيح چگونگي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري خارجي ناديده بگيرند. توسعه خارجي در خلاء اتفاق نمي‌افتد اما توسط مجموعه معيني از انتخاب هاي استراتژيك تصميم گيرندگان اجراي معين مي‌شود. تحقيقات گذشته برجنبه‌هاي منطقي و قابل ارزيابي معاملات بدون در نظر گرفتن گروه مديريت ارشد (TMT) به عنوان تصميم‌گيرنده تمركز دارند. در حاليكه تحقيق درباره انتخاب حالت ورود به سرمايه...

خرید توضیحات

ترجمه برنامه های آموزشی جهت کنترل استرس

ترجمه مقاله انگلیسی:
 Training programmes for stress management in small businesses
برنامه هایی آموزشی جهت کنترل استرس در کسب و کارهای کوچک

تعداد صفحات انگلیسی: 13 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  11 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
 هدف- این مقاله معرفی موارد زیر را دنبال می کند: مساله استرس که ممکن است کارکنان با آن مواجه شوند، تمایل شخصی به استرس، شیوه هایی اختصاصی برای کاهش استرس و مدل آموزشی محققان برای جلوگیری از استرس. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله هم از رویکردهای توصیفی و هم از رویکردهای تحلیلی در تحقیق و انتشار استفاده کرده است. در رویکرد توصیفی از شیوه های متفاوتی استفاده شده است که شامل تکنیکهای گردآوری، مقایسه ای و توصیفی است، رویکرد تحلیلی شامل شیوه های قیاسی و استنتاجی می باشد. یافته ها- اینگونه به نظر می رسد که توانایی افراد در کنترل کردن استرس متفاوت است. ادراک خویشتن، منبع کنترل، نوع الگوهای رفتاری A یا B و انعطاف پذیری یا سخت بودن، تمام این موارد می تواند در کنترل کردن استرس تاثیرگذار باشد. استنباط های کاربردی- برخی از سازمانها می توانند با فراهم نمودن برنامه های آموزشی مربوطه به افراد در کنترل استرس کمک کنند. اصالت/ارزش- در این مقاله به مدلی آموزشی برای جلوگیری از استرس پرداخته می شود. این مدل طبق نیاز سازمانهای کوچک، متوسط و بزرگ قابل تغییر است.


 واژگان کلیدی- استرس، کسب و کارهای کوچک، آموزشی، مدیریت بر مبنای زمان ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله تقلب در حسابهای مالی


ترجمه مقاله انگلیسی
The relation between earnings management and financial statement fraud
ارتباط بین مدیریت در آمدها و تقلب در حسابهای مالی

تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  20 صفحه
دانلود متن انگلیسی

 مقدمه:
 انجمن بازرسان معتمد در مورد کلاهبرداری و تقلب تخمین می زند که کلاهبرداری شغلی یا تقلب در کار هزینه ای حدود 994 بیلون دلار در هر سال به اقتصاد آمریکا وارد می کند در کلاهبرداری شغلی، تقلب در حسابهای مالی دارای بشترین هزینه برای سازمانها متقلب می باشد.و در کل هزینه آن در سال در آمریکا 572 بیلون دلار می باشد به علاوه در ارتباط باسازمانها متقلب،تقلب مستقیماٌ در ارتباط با کارمندان سها مداران و بستانکاران می باشد تقلب در صورت حساب مالی به صورت زیادی اثرات غیر مستقیم منفی روی شرکای بازار دارد که این به صورت کاهش اعتماد به صورت حسابهای مالی و بازارهای مالی ودر نتیجه ریسک بالا در زمینه حق بیمه و کارآیی کمتر بازار ها سرمایه می باشد.
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی


ترجمه مقاله  انگلیسی

؟ Personal and organizational development in education in the context of the economical and technological changesment

توسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش
تعداد صفحات انگلیسی: 5 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  6 صفحه
دانلود متن انگلیسی


 چکیده:

هدف از این مقاله، آشکار کردن قوانین جدید مدیریت همزمان روی هر دو سطح(شخصی و سازمانی) در زمینه محیط جدید و محرک است.این اهداف شامل تحلیل رفتارهای شخصی و سازمنی و ظرفیت توسعه آن ها از طریق فرایند تصمیم گیری است. راه و روشی که مردم باید زندگی خو را از لحاظ هزینه، نیازمندی ها و زمان مدیریت کنند بسیار مهم است. بنابراین در زمینه اقتصاد جدید باید بر طبق کشش توسعه تصمیم گرقته شود.نقطه شروع توسعه در آموزش و پرورش، یک فضایی به همراه ظرفیت مدل سازی مردم و آماده سازی آنها برای رقابت زندگی است...
...

خرید توضیحات

ترجمه ارتباط فرهنگ سازمانی اثربخشی سازمانی

ترجمه مقاله انگلیسی:
Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge
ارتباط فرهنگ سازمانی , ساختار, استراتژی و اثربخشی سازمانی: نقش واسطه ای مدیریت دانش

تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  17 صفحه
دانلود متن انگلیسی


چکیده:
 روندهای مدیریت دانش دارای مفاهیم ویژه هستند و دارای تأثیرات سازمانی هستند. این مقاله به آزمایش نقش واسطه ی مدیریت دانش در رابطه ی بین فرهنگ سازمانی، ساختار و تأثیرات سازمانی می پردازد و 301 سازمان را دربرمی گیرد. مدیریت دانش بر طبق نتایج منجر به تأثیر ساختار و استراتژی سازمانی بر تأثیرات سازمانی می شود. یافته های دارای مفاهیم نظری مرتبط با مدیریت دانش هستند و حوزه ی تحقیقی مدیریت دانش را گسترش می دهند و مجموعه ای از روندهای مدیریت غیر وابسته به آزمایش مکانیسم سیستم گسترده را آزمایش می کنند و منابع داخلی و مزیت رقابتی را بررسی می کنند.


 کلید واژه ها:
مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تأثیرات سازمانی ...

خرید توضیحات

ترجمه رضایت از بهبود خدمات

ترجمه مقاله انگلیسی 

Satisfaction with service recovery: Perceived justice and emotional responses
رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسیتعداد صفحات انگلیسی: 7 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  15 صفحه
دانلود متن انگلیسیمقدمه
فاکتورهایی که خارج از کنترل سازمان ها می باشد، تولید و ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از خدمات مبتنی بر فرد می باشند که نیازمند روابط متقابل متنوعی با مصرف کننده و هماهنگی بین خدمات دهنده های مختلف می باشد. بنابراین کیفیت ارائه خدمات بستگی به وضعیت و رفتار کارکنان، انتظارات مصرف کننده، و رفتار مصرف کنندگان دیگر نیز دارد. علاوه بر این تولید و مصرف بسیاری از خدمات که در زمان یکسان واقع می شود به این معنی می باشد که هیچ نظارتی در ارتباط با ارائه خدمات وجود ندارد. اگرچه شرکت های خدمات دهنده تلاش می کنند


کلیدواژه: نقص خدمات، بهبود خدمات، عدالت محوری، هیجانات، رضایت مشتری ...

خرید توضیحات

کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

ترجمه مقاله انگلیسی 
Teamwork, monitoring and absence
کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  29 صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه
هزینه اقتصادی غیبت از کار بسیار بالا بوده و غیبت از کار مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان می باشد. این پدیده این فرایند را به ذهن نمی آورد که چنین هزینه هایی تحمیل کننده می باشند. یکی از رایج ترین نظرات اقتصادی در مورد غیبت از کار به عنوان یک بعد از ملزومات در مورد کار می باشد. با این وجود اگر ساعت های کاری قرارداد توسط روابط مربوط با استخدام ایجاد نگردد مفاهیم مربوط به غیبت از کار وجود نخواهد داشت. بنابر این برون و سژن درخواستی را برای محدودیت ساعت های کاری بیان کردند. آن ها پیشنهاد می دهند که اقتصاد دانان باید تاکید بیشتری را بر روی نقش های مربوط به تقاضای کار و محدودیت ساعات کاری قراردهند و غیبت از کار درنظر گیرند.
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی روش تخصیص منابع در بخش عمومی

ترجمه مقاله انگلیسی 
مسائل اصلی در بودجه بندی

The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting
روش تخصیص منابع در بخش عمومی و پیامدهای آن برای بودجه بندی به نفع فقراتعداد صفحات انگلیسی: 21 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  30 صفحه
دانلود متن انگلیسی


. مبنای تخصیص منابع
این فصل بررسی را در مورد اصول راهنما ایجاد می کند که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری در اختصاص منابع در بخش عمومی و تکنیک هایی برای تسهیل کاربرد آن می باشد. هیچ یک از این ها نمی توانند نظریه غالبی را در مورد بودجه بندی ایجاد کنند زیرا مسئله بودجه بندی اصلی به صورت چندبعدی بوده و می بایست به صورت همزمان از جنبه های مختلف مد نظر قرار داده شود. یک روش تمرکزش را بر روی مزایای رقابتی کشور در اقتصاد، شناسایی دلیل مرتبط برای مداخله عمومی از طریق تجزیه و تحلیل شرایط عرضه و تقاضا برای کالاهای عمومی و خصوصی می پردازد


...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی مدل هوش کسب و کار

ترجمه مقاله انگلیسی 

مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک
The Business Intelligence Model:
Strategic Modelling


تعداد صفحات انگلیسی: 54 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  47 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده
هوش کسب و کار (BI) شامل محدوده ای از فناوری هایی می باشد که هدف آن کمک به سازمان های بزرگتر در تعیین حالت و کیفیت فعالیت هایشان می باشد. فعالیت های  BI (هوش کسب و کار) در شرایط سازمان کسب و کار و اهدافش، استراتژی ها و تاکتیک ها، همچنین زمینه های گسترده تر (خارجی) شامل مقررات، رقبا،مشتریان، بازارها، غیره، می باشد. این شرایط کسب و کار (داخلی و خارجی) به تعریف کارایی مراحل کسب و کار، و نظارت موارد دیگر پرداخته تا این اطمینان حاصل شود که اهداف کسب و کار برآورده شده و مقررات و سیاست ها سازگار با آن می باشند. مدل هوش کسب و کار (BIM) مجموعه ای از ساختارها را برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل زمینه کسب و کارشامل اهداف، موقعیت ها، مراحل، مجریان، تاثیرها، شاخص های عملکردی کلیدی و موارد دیگر، ایجاد می کند. هدف آن حمایت از مدل سازی و تحلیل سازمان کسب و کار در سطح استراتژیکی و تاکتیکی می باشد. طرح های مدل هوش کسب و کار (BIM) می تواند برای فعالیت های نظارتی، شامل تحلیل، ارزیابی و حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش بعضی از نوآوری های مهم مدل هوش کسب و کار (BIM) ، شامل مفاهیم مقدماتی، مکانیسم های سازمانی، نمونه های آنالیز، همچنین نظر کلی بررسی موردی تفسیری را نشان می دهد.

...

خرید توضیحات