همکار فایل

مقاله مناسب برای درس حفاظت پیشرفته

انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند
An energy differential relay for long transmission lines
تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  16 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
سرعت عمل و حساسیت حفاظت دیفرانسیل جریان راباید به منظور مقابله با مشکلات ناشی از جریان های خازنی خط انتقال طولانی کاهش داد . برای حل این مشکل، رله دیفرانسیل انرژی جدیدی مطرح شد.این طرح پیشنهادی می تواند در میان خطا داخلی و خارجی با مقایسه انرژی های دو روش تمایز قائل شود روش اول محاسبه جریان انرژی در خط در یک بازه زمانی کوتاه، روش دوم برای محاسبه مصرف انرژی المانهای توزیع در خط انتقال با این فرض که خطا های داخلی در خط وجود ندارد  انجام می شود:ابزار ویژه بکار گرفته شده عبارتند از:استفاده از مقادیر معین از ولتاژ و جریان، ولتاژ وجریان آنی توزیع شده به صورت  خطی در طول  خط انتقال.تغیر خطی ولتاژ و جریان آنی در طول بازه نمونه،تساوی بازه نمونه بازمان عبور از خط حفاظت شده. بنابراین انرژی ها می توان با استفاده از مقادیر نمونه برداری شده در انتهای هر خط انتقال محاسبه نمود.ثابت شده است که انرژی محاسبه شده از دو روش  زمانی که هیچ خطا های داخلی در خطوط انتقال وجود نداشته باشد یکسان است. عملکرد روش ارائه شده با استفاده از آزمون های شبیه سازی EMTP، آزمایش شبیه سازی دینامیکی و مقایسه با روش رقابتی تأیید شده است.
...

خرید توضیحات

چهار مقاله در مورد خدای ناهید، پرستش و اشاعه خدای ناهید و حضور او در هنرها

چهار مقاله در مورد خدای ناهید، پرستش و اشاعه خدای ناهید و حضور او در هنرها

متن انگلیسی به همراه فارسی
 
فرمت : pdf
تعداد صفحات: 37

این فایل در مورد ریشه یابی نام ناهید، خدای ناهید، پرستش او در ایران و کشورهای دیگر، نحوه پرستش و پرستشگاه ها و ترویج این خدا در هنر میباشد. چهار محقق خارجی از جمله مری بویس نویسندگان این مقالات هستند.
...

خرید توضیحات

مکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه

متن انگلیسی به همراه ترجمهمکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه: دوران کهن (باستان) و مدرن FRENCH CLASSICISM: ANCIENTS AND MODERNS
تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  12 صفحه
دانلود متن انگلیسی

روابط میان فرانسه و ایتالیا در دوران رنسانس بر مبنای نزدیکی و قرابت جغرافیایی این دو منطقه و تعاملات و برخورد این دو فرهنگ تعریف شده است. ایتالیا، در ابتدا ، به معنای واقعی کلمه یک کشور به شمار نمی رفت. نقشه این منطقه در آغاز قرن شانزدهم نشان می دهد کل نیمه جنوبی شبه جزیره ایتالیا تا حد زیادی تحت کنترل اسپانیا بوده است، و دول جمهوری واقع در منطقه میانی و​​ ونیز (که اغلب متخاصم بود) متشکل از استان های تحت حاکمیت پاپها، و بخش هایی از لومباردی و پیدمونت (ناحیه ای در شمال غربی ایتالیا) که امتداد جنوبی امپراتوری روم مقدس را تشکیل می دادند. فرانسه در طی همان سالها مرزهای جغرافیایی بسیار کوچکتری نسبت به امروز داشت و هنوز در حال گذار از ساختار سیاسی آن زمان خود یعنی نوعی حکومت سلطنتی که به وسیله اربابان فئودال اداره می شد به یک دولت متمرکز بود. اصلاحات ...
...

خرید توضیحات

خود نظارتگری و ارزشیابی و اعتبار

On the Nature of Self-Monitoring: Matters of Assessment,
Matters of Validity
در مورد خود نظارتگری: مسائل مربوط به ارزشیابی، مسائل مربوط به اعتبار
تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  30 صفحه
دانلود متن انگلیسی

در تحقیق در مورد ساختار روانشناختی خود نظارتگری، گستره عظیمی از روابط تجربی دیده شده است. با این حال، در سال های اخیر، برخی توجهات در خصوص ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی ویژگی های خود نظارتگری یا مقیاس خود نظارتگری نشان داده شده است. هم گستره ای که روش اندازه گیری متغیر علی قابل تفسیر و معناداری را اندازه گیری می کند و هم گستره ای که ساختار خود نظارتگری درک تئوری مناسبی از این متغیر علی ارائه می دهد، مورد سوال قرار گرفت...
...

خرید توضیحات

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟

آديپوسيتوكين‌ها- ارتباطي نوين ميان التهاب و عملكرد خون رساني؟
ADIPOCYTOKINES – NOVEL LINK BETWEEN INFLAMMATION
AND VASCULAR FUNCTION?
تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  13 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چاقي و بيماري‌هاي مربوط به چاقي از جمله مشكلات سلامتي افراد هستند. مطالعات اخير نشان داده‌اند كه بافت‌هاي چربي تنها يك ارگان ذخيره انرژي ساده نيست بلكه عملكردهاي ايمني و ترشحي را نيز عمل مي‌كند. اين موارد غالباً از طرق آزاد سازي آديپوسيتوكين‌ها بدست آمده اند كه در بردارنده چندين مولكول بسيار فعال و جديد فراوان است كه توسط آديپوسيت‌هايي مثل لپتين، رسيستين، اديپونكتين يا ويسفتين آزاد شده‌اند و همچنين كمي كيتوكين كلاسيك بيشتر احتمالاً توسط سلول‌هاي التهابي التهاب كننده چربي مثل TNF-a, IL-6, MCP-1 (CCL-2), IL-1 آزاد شد.
...

خرید توضیحات

دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت

عنوان انگلیسی:
Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid

ناشر:PES General Meeting | Conference & Exposition, 2014 IEEE

دانلود مقاله استراتژی کنترل توان راکتیو DFIG مزارع بادی بمنظور تنظیم ولتاژ شبکه قدرت

تعداد صفحات انگلیسی:5
تعداد صفحات فارسی:14

Abstract
If a wind farm is weakly connected to a power grid, then the voltage of the connection point fluctuates frequently due to the changeable wind speed. The active and reactive power of a doubly-fed induction generator (DFIG) can be decoupling controlled and the grid-side converter (GSC) of a DFIG can also generate some reactive power by adjusting the power factor, thus a DFIG can be considered as a reactive power resource to stabilize the voltage of the connection bus. Based on the power relationship of a DFIG, the up and down reactive power limitations of DFIG stator and GSC are analyzed. Then a reactive power control strategy of a DFIG wind farm is proposed, in which, a certain number of DFIGs are selected to support reactive power to the power grid when the voltage of the connection point drops. The control strategy aims at bringing the reactive power capability of DFIG into play and cutting down the investments in the reactive power compensation devices which are used less. The simulation model of a grid-connected DFIG wind farm is developed on the PSCAD/EMTDC platform, and the simulation results demonstrate the effectiveness of the control strategy proposed

 

چکیده:

اگر یک مزرعه بادی بطور ضعیفی به شبکه وصل شود آنگاه بخاطر تغییرپذیری سرعت باد‏‏‏٬ ولتاژ نقطه ...

خرید توضیحات

ترجمه قرص‌سازی ارزشگذاری منابع گیاهی

ترجمه مقاله انگلیسی:
TABLETING: ALTERNATE WAY OF VALORIZATION OF AGRO-RESOURCESقرص‌سازی: راهی دیگر برای ارزشگذاری منابع گیاهی
تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  7 صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
در این تحقیق ما تلاش می‌کنیم تا در مورد امکان به کارگیری قرص‌سازی به عنوان راه جایگزین برای ارزشگذاری بعضی گونه‌های گیاهی، شامل میوه‌ی خرمایی خاص (Phoenix dactylifera L.)، انواع میوه شامل میوه‌ی خوراکی معمولی، میوه‌های درخت توت‌فرنگی (Arbutus unedo)،  و گیاهان دارویی متعدد مطالعه کنیم. نتایج اولیه‌ به دست آمده قطعی است. در تمام موارد، پودر میوه‌ی خرما به خاطر تواناییش برای قرص‌سازی به عنوان ماتریکس پایه به کار گرفته شد. ترکیب گونه‌های متعدد گیاهی یا میوه‌های خرما فرصت به دست آوردن قرص‌هایی با ویژگی‌های فیزیکی مناسب مانند سختی، زمان فروپاشی، فرسایش... را ایجاد کرد همچنین محصول نهایی طعم اشتهاآوری کسب کرد که می‌توان به عنوان یک منفعت هنگام استفاده از ماتریکس‌های غیرغذایی با طعم غیرقابل قبول استفاده کرد...
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی فرآیند نوین روکش‌گذاری قرص‌ها


فرآیند نوین روکش‌گذاری خشک برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55A novel electrostatic dry coating process for enteric coating of tablets withEudragit L100-55

تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  28 صفحه
دانلود متن انگلیسی

فرآیند روکش‌گذاری براساس پن روکش‌کننده‌ی مایع  برای روکش‌گذاری روده‌ای قرص‌ها با Eudragit L100-55 ایجاد شد. دو روان‌کننده‌ی مایع مختلف یکی تری‌اتیل‌سیترات (TEC) و دیگری PEG 400 در این فرآیند روکش‌گذاری استفاده شدند. در مقابل TEC، PEG 400 چسبندگی پودری خوب و روکش‌گذاری موفقی را تولید کرد. نتایج DSC نشان داد که PEG 400 دمای انتقال شیشه‌ای Eudragit L100-55 را بیشتر از TEC در نسبت اختلاط یکسان کاست که نشان می‌دهد PEG 400 در روان‌کنندگی این پلیمر مؤثرتر بوده ‌است. PEG 400 زاویه‌ی تماس بیشتری را روی هر دو سطح هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری نشان داد و به همین ترتیب جذب کمتری را به درون هسته‌ی قرص نسبت به TEC ارائه کرد که نشانگر PEG 400 موجود بیشتر در بین هسته‌ی قرص و پودرهای روکش‌گذاری است.

ترکیب تأثیرات « بهره‌وری روان‌کنندگی بیشتر» و «PEG 400 موجود بیشتر در سطح تبلت» ، روان‌کنندگی بیشتر Eudragit L100-55 را به ارمغان آورد که به یک چسبندگی پودری اولیه‌ی موفق می‌انجامد.

زمانی که مشخص گردید که القای الکتریکی 60 کیلووات سطح روکش‌گذاری بالاتر و بهره‌وری روکش‌گذاری بهتری را نسبت به عدم وجود القای الکتریکی به همراه دارد، چسبندگی پودری از طریق فرآیند روکش‌گذاری کمکی الکتروستاتیک بیشتر پیشرفت‌داده شد.

...

خرید توضیحات

ترجمه مدل بازاریابی اجتماعی

An integrative model for social marketing
مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی

تعداد صفحات انگلیسی: 19 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  23 صفحه
دانلود متن انگلیسیپيشرفت در كاربرد بازاريابي اجتماعي در سلامت عمومي و موضوعات اجتماعي
مفهوم تنظيم خانواده و سلامت باز توليد شده به عنوان يكي از اساسي ترين كانون هاي تلاش هاي بازاريابي اجتماعي در سراسر دنيا شناخته شده است. همچنين توجهات بسيار گسترده اي به سلامت كودك و مادر، كنترل بيماري اسهال ، افزايش تقاضا و دسترسي به خدمات با كيفيت سلامت، پيشگيري از ايدر و كنترل مالاريا داده ششده است. بازاريابي اجتماعي محصولات مربوط به انواع كاندوم هاي تنظيم خانواده و پيشگيري ايدز، .... توسط قيمت گذاري هايي كه انجام شده است كه معمولا از طرف اسپانسرهاي اين برنامه ها مقدار قابل توجهي يارانه به آنها تعلق گرفته است.


...

خرید توضیحات

ترجمه تصميم گيري استراتژيك بين المللي

The roleoftopmanagementteaminternationalorientationininternational
strategicdecision-making:Thechoiceofforeignentrymode
نقش گرايش بين المللي گروه مديريت ارشد در تصميم گيري استراتژيك بين المللي:انتخاب حالت ورود خارجي
تعداد صفحات انگلیسی: 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  24 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه:
ادبيات تجارت بين‌المللي بطور سنتي تصور مي‌كند كه تصميمات بين المللي شدن كاملاً منطقي هستند و محققان تمايل دارند تحقيق تصميم‌گيري استراتژيك را در توضيح چگونگي اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري خارجي ناديده بگيرند. توسعه خارجي در خلاء اتفاق نمي‌افتد اما توسط مجموعه معيني از انتخاب هاي استراتژيك تصميم گيرندگان اجراي معين مي‌شود. تحقيقات گذشته برجنبه‌هاي منطقي و قابل ارزيابي معاملات بدون در نظر گرفتن گروه مديريت ارشد (TMT) به عنوان تصميم‌گيرنده تمركز دارند. در حاليكه تحقيق درباره انتخاب حالت ورود به سرمايه...

خرید توضیحات