همکار فایل

گزارش کار حرکت پرتابی - آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار حرکت پرتابی
این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن و فهرست کلی:

آزمایشگاه فیزیک پایه  (١)

هدف آزمايش :
در این آزمایش ما زمان پرتاب هایی را که در زاویه های مختلف انجام میشود تا به سطح برسد را محاسبه می کنیم.

وسايل آزمايش:
دستگاه حرکت پرتابی - گلوله فلزی - زمان سنج دیجیتال – حسگر مادون قرمز و حسگر ضربه ای

مقدمه آزمايش:
حرکت پرتابی در واقع حرکت در دو بعد است و از آنجایی که در حرکت دو بعدی حرکت بر روی محور افقی و عمودی از مستقل اند و بر روی هم اثر نمیگذارند میتوانیم حرکت در صفحه را بر روی دو محور افقی و محور عمودی مورد مطالعه قرار دهیم.
روی محور افقی:
در حرکت پرتابی بر روی محور افقی چون طبق قانون اول نیوتون نیرویی بر جسم وارد نمی شود جسم با سرعت اولیه ای که در راستای محور افقی داشت به حرکت خود ادامه میدهد و بر روی این محور شتاب حرکت آن صفر است بنابراین حرکت جسم بر روی این محور حرکت یکنواخت است.
...

خرید توضیحات

دانلود گزارش کار ماشین آتوود آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار ماشین آتوود
این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

قسمتی از متن و فهرست کلی:
هدف آزمایش :
بررسی قوانین دینامیک و تحقیق اصول آن در حرکت بعدی
وسایل استفاده شده در آزمایش :
 دستگاه ماشین آتوود  –  کفه وزنه و وزنه های مختلف و سربار  –   حسگر شروع و خاتمه   – تایمر دیجیتال
مقدمه آزمایش :
ماشین آتوود دستگاهی است که از دو جرم نامساوی که توسط نخی سبک بهم متصل شده و از روی قرقره ای بی وزن و بدون اصطکاک میگذرد ، تشکیل شده است.
چنانچه دستگاه از حالت سکون رها شود ، وزنه ها با شتاب ثابت در امتداد قائم شروع به حرکت خواهند کرد. وچنانچه وزنه ها در دو طرف دستگاه یکسان بوده باشند ، شتاب صفر بوده و دستگاه ساکن و یا دارای حرکت یکنواخت خواهند بود(اصل ماند)
...

خرید توضیحات

گزارش کار اندازه گیری ضریب اصطکاک

گزارش کار اندازه گیری ضریب اصطکاک
این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن و فهرست کلی:

هدف آزمایش :
وسایل استفاده شده در آزمایش :
تعدادی وزنه ، نخ وقلاب ،سطح افقی ، سطح شیبدار ، مکعب پلاستیکی.
مقدمه آزمایش :
 بر روی یک سطح افقی حرکت کند پس از مدتی v_0  اولیه سرعت  با  mاگر جسمی به جرم
متوقف می شود و علت توقف آن وجود نیرویی است بنام نیروی اصطکاک .
وقتی جسمی را روی سطح حرکت دهیم نیرویی در مقابل حرکت جسم ایجاد می شود که آن را نیروی اصطکاک می نامند . مقدار نیروی اصطکاک به جنس دو جسم ، ناهمواری های سطوح تماس و نیروی فشار دهنده یک جسم بر جسم دیگر بستگی دارد. اصطکاک بین اجسام جامد به دو شکل اصطکاک لغزشی می باشد.
در جامدات مقدار نیروی اصطکاک  در شروع حرکت زیاد است :ه آن را اصطکاک در حال سکون یا در آستانه حرکت می نامند. جهت نیروی اصطکاک خلاف جهت حرکت واقعی جسم است.
وقتی جسمی روی یک سطح افقی در حال سکون قرار دارد ، نیروهای وارد بر آن عبارت اند از :
 نیروی وزن و نیروی واکمش عمودی سطح
...

خرید توضیحات

گزارش کار آزمایش آونگ ساده آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار آزمایش آونگ ساده

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن :
 
هدف آزمایش :
۱ -  اندازه گیری دوره نوسان به عنوان تابعی از طول آونگ برای انحرافات کوچک
۲ – اندازه گیری شتاب جاذبه زمین
۳ – اندازه گیری دوره نوسان به صورت تابعی از انحرافات 
وسایل استفاده شده در آزمایش :
پاندول کروی ، بدنه دستگاه ، متر ، نخ ، زمان شمار

مقدمه آزمایش :
آونگ ساده عبارت است از یک جرم نقطه ای که از نخی سبم آویزان است. اگر آونگ را از موضوع تعادلش به یک طرف ببریم و سپس رها کنیم ، آونگ تحت تاثیر نیروی ثقل در یک صفحه قائم نوسان خواهد کرد . این حرکت تناوبی و نوسانی است . یک نوسان کامل وقتی است که گلوله از یک وضعیت و در یک جهت دو بار عبور کند .
...

خرید توضیحات

گزارش کار حرکت نوسانی فنر

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حرکت نوسانی فنر

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

قسمتی از متن و فهرست کلی:

هدف آزمایش : تعیین ضریب سختی فنر با استفاده از تغییر طول فنر
وسایل استفاده شده در آزمایش : تعدادی وزنه ، 2 عدد فنر، ترازو، پایه قدسی شاخص دار

مقدمه آزمایش :
تعیین ضریب سختی فنرها : هرگاه جسم الاستیکی مانند یک فنر نیرویی وارد کنیم، تحت اثراین نیرو جسمتغییر طول می دهد. نسبت این تغییر طول متناسب است ضریب ضریب سختی فنر است.  K که در آن (F=KX) نیرو و به صورت یک تابع خطی
این رابطه به قانون هوک موسوم است، جسم را در این حالت الاستیک گویند، اگر نری را در این حالت حذف کنیم فنر بصورت اولیه در می آید.
مادامی که نیرو از حد معینی تجاوز نکند این قانون صادق است، این حد را حد ارتجاع یا الاستیک گویند. اگر نیرو از این حد تجاوز کند دیگر تغییرات نیرو با ازدیاد طول خطی نیست بلکه به صورت یک منحنی می باشد، در این حالت اگر نیرو حذف شود دیگر فنر به حالت اولیه بر نمی گردد.
...

خرید توضیحات

گزارش کار سقوط آزاد

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاداین فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن :
 
هدف آزمایش :
1- بدست آوردن شتاب گرانش از راه سقوط آزاد
y= - ½ gt^2                    2-تحقیق رابطه                
وسایل مورد استفاده در آزمایش:
دستگاه سقوط آزاد ، سنسور قطع و وصل ،  منبع تغذیه ،  زمان سنج دیجیتالی
مقدمه آزمایش:
میدانیم که زمین تمام اجسام را به سمت خود میکشد. مقدار نیرویی که زمین به هر جسم با جرم مختلف واردمیکندیکسان نیست اما شتابی که این نیرو به جسم هایی با جرم مختلف میدهد یکسان است.این شتاب ثابت راباg نشان میدهیم و مقدار آن تقریباً  برابر است با:                              
g₌9/8  m/( s^2 )
...

خرید توضیحات

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری

فرمت: ورد قایل ویرایش


قسمتی از متن و فهرست کلی: آزمایشگاه فیزیک پایه  (١)

هدف آزمایش :
آشنایی با برخی از وسایل و روشهای اندازه گیری برای اندازه گیری هر کمیت وسایل ویژه ای وجود دارد. آنچه در هر وسیله ی اندازه گیری مهم است میزان دقت و تناسب وسیله برای اندازه گرفتن کمیت مورد نظر می باشد و بر حسب مقدار کمیت باید از وسیله ای با دقت متناسب استفاده کرد.
...

خرید توضیحات

گزارش کار آز شیمی اندازه گیری سختی آب

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی
تیتراسیون کمپلکسومتری یا اندازه گیری سختی آب
فرمت فایل Word و قابل ویرایش


قسمتی از متن و فهرست کلی:
عنوان آزمایش : تیتراسیون کمپلکسومتری (اندازه گیری سختی آب)

هدف آزمایش :
تعیین سختی آب به روش کمپلکسومتری
مقدمه تئوری :
آب بصورت مایع ،جامد وگاز در طبیعتوجود دارد.آب فراوان ترین و مفید ترین ترکیب در طبیعت است . آب حلال خوبی برای بسیاری از مواد موجود در طبیعت است. بنابر این آب های موجود در طبیعت خالص نیستند و همواره مقداری مواد آلی و غیر آلی و گاز بصورت محلول در آنها وجود دارد .
...

خرید توضیحات

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول

گزارش کار آزمایشگاه شیمی
فرمت: Word قایل ویرایش

قسمتی از متن :

عنوان آزمایش :
  جامدNaCl  با   0/ 1 M محلول   100ml 1- ساخت
 مایع       HCl    با1 M محلول  100ml2- ساخت
  مایع   NH3    با1 M  محلول100ml3- ساخت

هدف آزمایش :
هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1/0 مولار از  lNaC جامد است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  HCl  مایع است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  3 NH مایع است
...

خرید توضیحات