همکار فایل

بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان

بررسي رابطه بين اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در دانش‌آموزان و دانشجويان
فرمت: doc قابل ویرایش
تعداد صفحات:47

چكيده :

موضوع تحقيق اين رساله بررسي رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلين در امتحان مي‌باشد. در بخش نظري روند كار اين بود كه ابتدا به تعريف و مسايل كلي در ارتباط با اضطراب امتحان و درمان آن با تكيه بر ديدگاه شناختي پرداختيم و در ارتباط با اضطراب بعنوان يك حالت و خصيصة ثابت بحث شد.

روشي كه اين تحقيق بدان متكي است روش كتابخانه‌اي است. در نهايت آنچه را كه بر اساس ابزارهاي تحقيق دريافتيم اين است كه : بين سطح اضطراب و نحوة عملكرد دانشجويان و دانش‌آموزان رابطة معني‌دار معكوس وجود دارد.
سطح اضطراب دانش‌آموزان و دانشجويان ضعيف بيشتر از دانش‌آموزان قوي است.

فهرست مطالب
تدير و تشكر
چكيده
مقدمه
پيشينة تحقيق
فصل اول       
طرح و تعريف مشكل
زمينه مشكل
هدف تحقيق
تعريف اصطلاحات
...

خرید توضیحات

تحقیق تقویت کننده های عملیاتی

تقویت کننده های عملیاتی

فرمت: doc قابل ویرایش
تعداد صفحات:19


آشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي
تقويت كننده هاي عملياتي، تقويت كننده هاي كوپل مستقيم بوده، كه داراي گين(Gian) خيلي زيادي مي باشند. كه مقدار اين گين را با كمك مقاومت فيدبك مي توان كنترل نمود. اين تقويت كننده ها اكثراً در مدارات خطي بكار مي روند و اغلب در مدارات غيرخطي نيز از آنها استفاده مي شود. يك تقويت كننده عملياتي ايده آل بايستي شرايط زير را دارا باشد.

فهرست مطالب
اآشنايي با تقويت كننده هاي عملياتي (Opamp)
اتصالات تغذيه تقويت كننده هاي عملياتي
تغذیه دوبل
نحوه عملکرد op_amp
استفاده از فیدبک در آپ امپ
آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator
تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)
تغذیه Op-Amp
نکاتی راجع به Op-Amp
Ic ( آی سی) چیست؟
نحوه عملکرد op_amp
استفاده از فیدبک در آپ امپ
آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator
تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier)
تغذیه Op-Amp
نکاتی راجب به Op-Amp
تغذیه دوبل 5 ولت

تقویت کننده معکوس (Inverting Amplifier)
تقویت کننده مستقیم
دنبال کننده و لتاژ
تقویت کننده ولتاژ به جریان
تقویت کننده جریان به ولتاژ
مدار انتگرال گیر
مدار مشتق گیر
مدار جمع کننده
مدار تفریق کننده
...

خرید توضیحات

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
۱۳۵ ص

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

دانلود فهرست مطالب

...

خرید توضیحات

پروژه هنر در ایران


رشته هنر و گرافیک هنر در ایران فرمت word تعداد صفحه ۱۰۶ حجم فایل۱,۴۳۵ کیلو بایت
هنر نزد ایرانیان است و بس هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده . هنر جلوه ی انسانیت انسان است ، یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیاز های انسان ، همچون کمال جویی ، معنویت طلبی ، احراز و اعلام هویت ودر مراتب پایین تر تبعیت ، تقلید ، تحصیل، رفاه مادی و پر کردن اوقات فراقت . آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعال بخش فوق العاده ...

خرید توضیحات

بررسی اندیشه های مارکس

موضوع

بررسی اندیشه های مارکس

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                        
فصل اول
زندگینامه
انسان شناسی
انسان و کار
انسان و آگاهی
روبنا و زیربنا
   تقابل زیربنا و روبنا
    فصل دوم
طبقات و دیالکتیک مارکس
نظریه مارکس درباره طبقات
طبقه کارگر یا پرولتاریا
طبقه متوسط
طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم
   طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه
تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود
   مارکس و تضاد طبقاتی
مارکس و نقد طبقه متوسط
   مفاهیم جایگزین
   فصل سوم
مفهوم از خود بیگانگی
   کار و از خود بیگانگی
   غفلت مارکس از کنش آگاهانه
طلوع مالکیت و قشربندی
انواع مالکیت از نظر مارکس
مراحل تکامل
مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس
   فصل چهارم
پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات
تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب
   ابعاد تحول انقلاب
تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب
   فصل پنجم
جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی
   جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر
عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب
   
فقر و انقلاب
تاریخ و مبارزه طبقاتی
تئوریهای مارکسیستی انقلاب
فصل ششم
مدل تئوری مارکس در باب انقلاب
تئوری انقلاب مارکس
   
از خود بیگانگی 
آگاهی طبقاتی
فرجام انقلاب
منابع و مآخذ


 

...

خرید توضیحات

پروژه کاهش افسردگی پس از زایمان زنان

بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان صفحات:۲۰۰ چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه کننده از طریق پاسخ به تست بک انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۹ سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۲۰ خانم بود که در گروه ۴۰ نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، که در سال ۸۵-۸۴ به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دکتر محمدیاری مراجعه کرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند.

 فصل اول و دوم این فصل سوم: طرح تحقیق
طرح پژوهش ۱۰۶
جامعه آماری ۱۰۸
نمونه آماری ۱۰۸
روش نمونه‌گیری ۱۰۹
ابزار اندازه‌گیری ۱۰۹
پرسشنامه افسردگی بک ۱۱۰
جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک ۱۱۴
روند اجرای اطلاعات ۱۱۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۷
فصل چهارم: تحلیل آماری
داده‌های توصیفی پژوهش ۱۱۸
تحلیل داده‌های پژوهش ۱۲۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه پژوهش ۱۳۳
بحث و جمع بندی نهایی ...

خرید توضیحات

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷
   ۹۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ مقطع دیپلم + ۲۳۵ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ مقطع کارشناسی و بالاتر + +
۱۵۰ سوال بانکداری تکراری شده در ازمون ها+پاسخنامه ...

خرید توضیحات