همکار فایل

فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)
(در اجراي قرارداد)

نظرية حوادث پيش بيني نشده – شرط ضمني:
اين نظريه زادة بحران‌هاي اقتصادي در عصر ما است. بحراني كه گاه به بي‌اعتباري ارزش پول و گراني بيش از اندازة كالا يا خدمت مورد تعهد مي‌انجامد. حادثه‌اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند (قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي‌‌سازد و تعديل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.

در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بيگمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييرهايي به وجود مي‌آيد: كالا و خدمت مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرهاي متعارف را در همة‌داده و ستدها مي‌توان پيش بيني كرد و يكي از انگيزه هاي معامله كردن اين است كه شخص در  برابر حوادث ناگوار تضميني بيابد و گاه از دگرگوني ها سود برد. ولي، گاه نيز حادثه‌اي پيش بيني نشده رخ مي‌دهد كه يكسره معادله‌هاي اقتصادي را بر هم مي زند؛ تعهد يكي از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذير مي‌كند و دين ديگري را چنان سبك كه ايفاي آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخي مي ماند. پس، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا چنين وضعي در قلمرو و تراضي آنان مي‌گنجد؟ آيا دو طرف مبادله را بطور ضمني مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغييرهاي متعارف آن كرده‌اند يا خواسته‌اند پيمانشان در هر شرايط محترم بماند و وضع اقتصادي معامله را در برابر تمام حوادث بيمه كند؟


 
بخش اول
تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف
فصل اول ...

خرید توضیحات

تاثير رنگها بر روي يادگيري

بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستانتعداد صفحات: 22
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تاثير رنگها بر يادگيري در دختران و پسران  داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در يادگيري تاثير دارد كه جامعه آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است كه با آمار به دست امده 540 نفر است كه 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنياف رنگي بر روي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي و واريانس دو عاملي جهت فرضيه اول مورد سنجش قرار داده شده و همين طور جهت سنجش فرضيه دوم و تاثير رنگ متن و زمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي و به دست آوردن  فراواني و درصد آن كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين تاثير رنگها بر روي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42  درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تاثير گذار باشد....

خرید توضیحات

يادگيري (روش تحقیق)

روش تحقیق - يادگيري تعداد صفحات: 33
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مسئله
آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟

كودكان به طور طبيعي با انگيزه يادگيري متولد مي شوند. كودك تلاش مي كند تا به يك اسباب بازي دست بزند، راه رفتن را ياد مي گيرد، غذا خوردن بدون كمك ديگران را مي آموزد .


...

خرید توضیحات

سهام بورس

سهام بورس
تعداد صفحات: 87
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

انجام معاملات توسط كارگزاران
بورس اوراق بهادار داراي تعدادي كارگزار است كه خريدار براي خريد اوراق بهادار و فروشنده براي فروش آن اوراق بايد به آنها مراجعه كند. كارگزار بورس،‌ فرد خبره اي است كه اوراق بهادار مختلف را به خوبي مي شناسد و مي تواند سرمايه گذار را هنگام خريد راهنمايي كند. فروشنده هم مي تواند از مشاورت كارگزار،‌هنگام فروش اوراق خود سود ببرد. با وجود شرايط دشوار اخلاقي و تخصصي مربوط به پذيرش كارگزاران در بورس، رفتار كارگزاران علي الدوام توسط نهادهاي نظارتي و قانوني بورس،‌بررسي مي گردد.

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

معاهدات در حقوق (تحقیق)

چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران
تعداد صفحات: 27
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نخست كلمه معاهده
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي مي باشددانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

تعداد صفحات: 29
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC:
در فصل دوم تحقيق چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت تشريح گرديده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشريح شده شكلي ايده آل و اصولي از پيشبرد كار مي باشد. اين كار بصورت عملي مانند موارد فصل دوم بشرح زير انجام گرديده است.


تحليل فعاليتها:
با بررسي عملكرد مالي و گزارشات منتشره از سوي كارگاه و با مصاحبه هاي انجام شده با مديران ارشد شيلات و كارگاه، فعاليت اصلي تكثيرو پرورش ماهيان استخواني جهت بازسازي ذخاير ماهيان درياي خزر مي باشد. اين فعاليتها كه شامل تكثير ماهيان و پرورش ماهيان بهمراه پاره اي از پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت مقطعي و بصورت غيرمستمر مي باشد، انجام مي شودكه اين فعاليتها از فعاليتهاي اصلي كارگاه بهمراه هزينه هاي مربوطه از فعاليت  اصلي كسر و جدا شده است. در تحليل فعاليتها، فعاليت اصلي تكثير ماهي و پرورش ماهي مي باشد كه بصورت تكثير و پرورش ماهي سفيد و تكثير و پروش ماهي سيم است. در شكل ظاهر كار تكثير و پرورش ماهي يك فعاليت تشخيص داده مي شود. اين در حالي است كه حدود 40% از بچه ماهيان رهاسازي شده از بخش خصوصي خريداري مي شود. لارو بچه ماهيان توليد شده از سوي شيلات به اين بخش تحويل مي گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ايشان خريداري مي گردد. جدول زير قيمت خريد هر قطعه بچه ماهي رهاسازي شده از بخش خصوصي را نشان مي دهد.

دانلود فهرست مطالب

...

خرید توضیحات

تحقیق در مورد نوروز

تعداد صفحات: 48
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تاريخچه نوروز
نوروز بزرگترين جشن ملي ايران و ايرانيان و نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آغاز مي شود.
همان گونه كه خورشيد وارد برج بره (برج حمل) مي شود و شب و روز برابر مي شود و طبيعت دوره سرما را در پيش گذارده و موسمي معتدل شروع شده و زمين از خواب زمستاني بيدار مي شود.

...

دانلود توضیحات

كاهش پديده كودك آزاري

كنترل و كاهش پديده كودك آزاري
تعداد صفحات: 50
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

در سال 1979 واقعه بي نظيري در زندگي كودكان در سطح جهان تحت عنوان «سال جهاني كودك» به در خواست 149 كشور عضو سازمان ملل اتفاق افتاد كه بايد تلاش همگاني و جهاني براي بهبود وضعيت كودكان به شمار آيد. در  آن اجلاس مقرر شد كميته هاي خاصي براي پرداختن به موضوع «كودك آزاري» و تاكيد بر حقوق كودك در كشورهاي عضو تاسيس و مشغول به كار شوند.

فهرست
مقدمه
فرضيه
اهداف
تعاريف
انواع كودك آزاري
سبب شناسي(ايتو لوژي)
اقدامات اجرايي
قانون حكايت از كودكان و نوجوانان
بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود
كلام آخر
فهرست منابع
...

خرید توضیحات

حقوق مالکیت معنوی تجارت

حقوق مالکیت معنوی تجارت

اين مقاله يك مدل منسجم بر مبناي چهار چوب مهندسي- مسير تكنولوژي، پيچيدگي توليد و مقياس توانايي جذب، و انتقال تكنولوژي- بعنوان ابزاري براي بررسي روابط بين حقوق مالكيت معنوي و توسعه ارائه كرد. اين مقاله با استفاده از مدل منسجم، تجربه صنعتي شدن سريع كره جنوبي در طي چهار دهه گذشته و ارتباط حقوق مالكيت معنوي در اين فرآيند را تجزيه و تحليل نمود.
اولين درسي كه مي توان از تجربه كره آموخت اين است كه اگر واقعاً هدف حمايت و تقويت حقوق مالكيت معنوي ارتقاي توسعه مي باشد، سياست گذاران بايد به جدي به تفاوت در سطح توسعه اقتصادي و بخش هاي صنعتي توجه نمايند.
.مقدمه
2- چاچوبهاي تحليلي
1-2- چاچوب مسير تكنولوژي
2-2- پيچيدگي توليد و چار چوب مقياس
3-2- چارچوب توانايي جذب
4-2- چارچوب انتقال تكنولوژي
3. تجربه كره
1-3- مرحله تكنولوژي بالغ ( تقليد مشابه ، مشابه سازي)
2-3- مرحله تكنولوژي مياني ( تقليد خلاق)
نقش انتقال تكنولوژي
استفاده از نيروي انساني
فعاليتهاي  R&D خصوصي
تلاشهاي R&D دولتي
4- اسكزامات خطي ومشي
ياد داشت پاياني


...

خرید توضیحات

تاثير سوانح و تصادفات بر اميد به زندگي

برآورد تاثير مرگ و مير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد و بار اقتصادي ناش
تعداد صفحات: 31
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهميت پژوهش:
    واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.


 اهداف پژوهش:
    هدف کلي پژوهش     برآورد تاثير مرگ و ميرهاي  ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال1381 است.

...

خرید توضیحات