همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی آمار توصیفی

ترجمه مقاله
آمار توصیفی
DESCRIPTIVE STATISTICS

تعداد صفحات انگلیسی: ۲۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه


چکیده

در این فصل ما به معرفی موضوعات مرتبط به آمار توصیفی پرداخته و در انجام این کار روش هایی را برای توصیف و خلاصه کردن مجموعه داده ها یاد گرفته ایم. بخش ۲٫۲ در ارتباط با روش های توصیف مجموعه داده ها می باشد. زیرشاخه های ۲٫۲٫۱ و ۲٫۲٫۲ نشان می دهد که چگونه داده ها که بر مبنای مقادیر مجزا می باشند، با استفاده از جدول فراوانی و نمودار توصیف می گردند، درحالی که زیربخش های ۲٫۲٫۳ مرتبط به داده هایی می باشند که مجموعه مقادیر آن ها بر مبنای فواصل متفاوت گروه بندی می شود. بخش ۲٫۳ به بحث در مورد روش های خلاصه کردن مجموعه داده ها با استفاده از آمار می پردازد، که بر مبنای کمیت های عددی می باشند که ارزش آن ها بر مبنای داده ها تعیین می گردد.

دانلود متن انگلیسی

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انتخاب متغیر و مشخصه ها

ترجمه مقاله
An Introduction to Variable and Feature Selection
مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها


تعداد صفحات انگلیسی: ۲۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه


 چکیده

متغیر وانتخاب مشخصه به عنوان نقطه ثقل اکثر پژوهش ها در زمینه های کاربردی بوده که در ارتباط با آن ها، پایگاه های داده یا صدها یا هزاران متغیر موجود می باشند. این حوزه های شامل پردازش متنی اسناد اینترنتی، تجزیه و تحلیل آرایش ژنی و شیمی ترکیبی می باشد.هدف انتخاب متغیر سه گانه می باشد: که عبارتند از بهبود عملکرد پیش بینی شاخص ها، ایجاد شاخص های به صرفه تر و سریعتر، ایجاد درک بهتری از فرایند اصولی، که داده ها را ایجاد می کند. مشارکت این موضوع خاص، محدوده گسترده ای از جنبه های مرتبط با چنین موضوعاتی را تحت پوشش قرار می دهد: که عبارتند از تعریف بهتری از تابع هدف، ایجاد مشخصه، رده بندی مشخصه، انتخاب مشخصه های چندمتغیری، روش جستجوی مناسب، و روش ارزیابی اعتبار مشخصه.


کلیدواژه:انتخاب متغیر، انتخاب مشخصه، کاهش ابعاد فضا، کشف الگو، فیلترها، بسته بندی، خوشه بندی، نظریه اطلاعات، دستگاه های بردار پشتیبانی، انتخاب مدل، تست آماری، بیوانفورماتیک، بیولوژی محاسبه، القای ژنی، میکرو آرایه، علم ژنتیک، پروتومیک، QSAR، دسته بندی متنی، بازیابی اطلاعات.
دانلود متن انگلیسی ...

خرید توضیحات

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از امار توصیفی (محاسبه میانگین – انحراف استاندارد ، توزیع فراوانی و...............)
و اما راستنباطی (از روئی همبستگی پیرمون به منظور نشان دادن رابطه بین متغییر ها استفاده گردید که با استفاده ا ز نرم افزار اماری spss این موارد اجرا گردید .
پس از تحویل پرسش نامه ها به ازمودنی ها بر تکمیل انها نظارت داشته و در صورت لزوم به سوالات و ابهامات انها پاسخ داده شد ضمنا تعدادی پرسش نامه از طریق اموزشگاه به مشاوران ابلاغ شده و سپس روز بعد جمع اوری گردید اکثر ازمودنی ها با تمایل پرسشنامه ها را تکمیل نموده و تحویل دادند .

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب
کد درس : 1211017_1220549
 

دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۱-۹۰
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم با جواب ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۸-۸۷
تابستان 90
تابستان 89 
...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب
کد درس : 1211015

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹3-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال اول ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب                 

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال دوم ۸۸-87  با جواب

...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور آموزش بزرگسالان

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان با جواب
کد درس : 1117005-1240022_361
 
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب تستی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب تستی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۹-۸۸ ب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم با جواب ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۸-۸۷
تابستان 88  + پاسخنامه
تابستان 89  + پاسخنامه
تابستان 90+ پاسخنامه
تابستان 91+ پاسخنامه
...

خرید توضیحات

دانلود سوالات پیام نور کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1

دانلود سوالات پیام نور
کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1
کد درس : 1211001_1211009_1217043


دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹3-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹۱-۹2 با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال دوم ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس کلیات فلسفه -مبانی فلسفه 1 نيمسال اول ۸۸-۸۷

تابستان 88 + پاسخنامه
تابستان 89 + پاسخنامه
تابستان 90
تابستان 91+ پاسخنامه
تابستان 92

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده

تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

تعداد صفحات انگلیسی: 20 صفحه
تعداد صفحات فارسی : 36 صفحه

خلاصه:
اين مقاله حاكي از تجربه‌اي ست كه تاثير افشاء سودهاي پيش‌بيني شده را بر نظريات تحليلگران (يعني، سرمايه‌گذاران با تجربه) و سرمايه گذاران (سرمايه‌گذاران كم تجربه) غير حرفه‌اي مورد بررسي قرار مي‌دهد. شركاء در اين تجربه بعد از مرور و بررسي اطلاعات مالي پيش زمينه و اعلاميه سودهاي جاري يك شركت قيمت سهام را ارزيابي كردند. اعلاميه سودها (درآمدها) تنها سودهاي GAAP را در يك حالت و سودهاي GAAP و پيش‌بيني را در ديگر حالات گزارش مي‌كرد.

دانلود متن انگلیسی

...

خرید توضیحات

پاورپوینت بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها

پاورپوینت بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها
 299 اسلاید

نام درس: بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها
تعداد واحد: 3
منبع: بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها
مولف: شهنام طاهري
ناشر: نشر هستان

فصل اول- مفهوم بهره وری
فصل دوم – ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری
فصل سوم – مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری
فصل چهارم – اندازه گیری بهره وری
فصل پنجم – بهبود بهره وری
فصل ششم – بهره وری نیروی انسانی
فصل هفتم – مدیریت نسبتها
فصل هشتم – اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن
...

خرید توضیحات

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی
 36 اسلاید


مدل سازی فرایندی ، مدل سازی داده ای و مدل سازی رفتاری از جمله تکنیک های مورد استفاده در هر دو نگرش هستند که نوع عملکرد این
تکنیک ها و پیاده سازی آنها در هر یک از این دو متفاوت است .
تکنیک های ساخت یافته عبارتند از:
مدل سازی فرایندی (DFD) ، مدل سازی داده ای (ERD) و مدل سازی
رفتاری (ELH) .
و تکنیک های شی گرا هم عبارتند از:
Use case diagrams , Class diagrams ,
Interaction digrams .
ما در اینجا به تکنیک های مدل سازی ساخت یافته می پردازیم .

...

خرید توضیحات