همکار فایل

ترجمه مقاله نمونه برداری تصادفی

ترجمه مقاله
نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان

Random sampling and study population with regard the relationship between birth weight and infant mortality

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۱ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۱۶ صفحه
دانلود متن انگلیسی

چکیده

ما تقریبا همیشه با نمونه ها با توجه به اطلاعات محدود و مختلف سروکار داریم. با در نظر گرفتن نمونه های تصادفی تولد، چگونه می توانیم به بررسی رابطه بین وزن نوزاد متولد شده و مرگ و میر کودکان پردازیم؟ چه نوع صحتی را می توانیم پیش بینی کنیم و چگونه این موارد بستگی به اندازه نمونه دارد؟ آیا مهم می باشد که چگونه انتخابی را در مورد نمونه برداری میزان تولدها انجام دهیم؟ ما می بایست با موضوعات زیر روبرو شویم. روش های مد نظر قرار دادن این پرسش ها بستگی به این دارد که چگونه می توانیم نمونه برداری تصادفی را از جمعیت انجام دهیم؟ در این فصل، ما شکل های ساده نمونه برداری تصادفی و تاثیر گسترده ان ها را بر روی پاسخ های داده شده به این پرسش ها مد نظر قرار می دهیم. در ادامه، اهمیت آماری ارتباط نمونه های مشاهده شده و برآورد اندازه گیری های مختلفی از این ارتباط را مد نظر قرار می دهیم....

خرید توضیحات

ترجمه مقاله نمونه های عددی در رشد اقتصادی

ترجمه مقاله
نمونه های عددی در رشد اقتصادی
Numerical Example in economic Growth
تعداد صفحات انگلیسی: ۱۱ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۸ صفحه


چکیده

ما در اینجا به معرفی تعدادی از نمونه های عددی برای توضیح اینکه چگونه اقتصاد در مسیر انتقال حرکت می کند می پردازیم. ما تلاشی را به منظور انتخاب مقادیر پارامتر مورد قبول و ایجاد شبیه سازی هایی که به طور واقع گرایانه همانند آن باشد انجام می دهیم. به هر حال این مدل حاصل تعدادی از فرایندهای مهمی می باشد که به شکل دهی رشد اقتصادی و مشکلات مربوط به آن می پردازد. به این ترتیب چنین نمونه هایی نمی بایست به طور حقیقی در نظر گرفته شوند. مهمتر اینکه، آن ها حدی را نشان می دهند، که میزان رشد با مد نظر قرار دادن خطرات مربوط به فناوری خاص، کمتر می گردد.


اولین نمونه، رشد درصدی ثابتی را نشان می دهد . مورد دوم توزیع  را به همراه قابلیت انعطاف پذیر نشان می دهد که با رسیدن z به صفر به بینهایت می رسد. بر طبق به قضیه ۳، این نمونه، نرخ رشدی را نشان می دهد که به صفر تنزل داشته، حتی اگر مصرف به طور نامشخصی بالاتر رود.

دانلود متن انگلیسی
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله مدل آماری

ترجمه مقاله
مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
Miyazava Multiplier Model in disaggregated Household income Group


 تعداد صفحات انگلیسی: ۱۹ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۲۶ صفحه


چکیده

اهمیت کار میازاوا (۱۹۷۶) در درون یابی مدل ورودی- خروجی خانوارها ، ماتریس های چندگانه متعددی را ایجاد می کند. بررسی کاملی از تعاملات اقتصادی- جمعیتی خاص در ساختار میازاوا و کاربرد آن، در چندین مقاله در آثار هوینگ و همکارانش (۱۹۹۹) یافت می شود. در این بخش، ما بعضی از علائم مورد استفاده در بخش های دیگر این مقاله را کنار می گذاریم، تا با کاربرد آن توسط مدل میازاوا آشنا شویم، از این رو تقریبا تمام مباحث بعدی و کاربرد چارچوب میازاوا همچنان از این علائم استفاده می کند.  مشخصا، معنای آن این می باشد که به تعریف فرمول می پردازیم ( به جای L ، چون میازاوا از L برای اهداف دیگری استفاده می کند که در زیر مشاهده می کنیم).

دانلود متن انگلیسی

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفی

ترجمه مقاله
تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
Impact of quality management practices on the knowledge creation process


     تعداد صفحات انگلیسی: ۱۳ صفحه

    تعداد صفحات فارسی : ۲۶ صفحه


چکیده

بررسی های امروزی مدیریت کیفی، به توصیف استراتژی های بهبود کیفی می پردازد. به هر حال، این مطالعات تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار نمی دهد. بر مبنای  بررسی تحقیقات جامع، بررسی میدانی، این مطالعه تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار می دهد. مدل پیشنهادی و فرضیه ها با استفاده از داده های نظرسنجی گرداوری شده از شرکت های هواپیمایی در چین ارائه و آزموده می شوند. آزمون مدل ساختاری بعضی از فرضیه های مطرح شده را پشتیبانی می کند. ما در می یابیم که آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، طراحی محصول، ارزیابی مقایسه ای و صورت وضعیت چشم انداز آینده دارای تاثیر مستقیم قابل توجهی بر روی فرایند تولید دانش می باشد. همچنین در می یابیم که بعضی از شیوه های دیگر مدیریت کیفی، همانند مدیریت ارشد، رضایت مشتری، مدیریت کیفی منابع، اطلاعات کیفی، و شناخت و مزایا، دارای تاثیر مستقیمی بر روی تولید دانش نمی باشد. پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت کیفیت در شرکت های هواپیمایی چین ارائه شده است. کاربرد این یافته ها برای پژوهشگران و متخصصان مورد بحث قرار گرفته، و انجام تحقیق بیشتر پیشنهاد می گردد.


کلیدواژه:
شیوه های مدیریت کیفیت، فرایند تولید دانش، عملکرد سازمانی، شرکت های هواپیمایی

دانلود متن انگلیسی
...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله مدل اتورگرسیون برداری

ترجمه مقاله
مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان:
خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression:
Inference, Software and Application ? Properties, Bayesian

نویسنده:
Matteo M. Pelagatti 1
Department of Statistics, Universit`a di Milano–Bicocca, I-20126 Milan, Italy
تعداد صفحات انگلیسی: ۲۵ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۷


چکیده

مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ VAR (DDMS-VAR) به عنوان مدل های سری زمانی با فرایند تولید داده، شامل ادغام دو فرایند VAR ( انورگرسیون برداری) می باشد. تغییر بین این دو فرایند VAR ، توسط دو حالت زنجیره مارکف با احتمالات انتقال کنترل می گردد که بستگی به این دارد که چه مدتی زنجیره در یک حالت قرار می گیرد. در این مقاله، به تجزیه و تحلیل خصوصیات مرتبه دوم چنین مدل هایی پرداخته و الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکف را برای انجام استنباط فازی بر روی موارد مجهول مدل، مطرح می کنیم. علاوه بر این، نرم افزار منبع باز که توسط محقق برای تحلیل سری زمانی به وسیله مدل های DDMS-VAR  نوشته شده است، توضیح داده می شود. ای روش و نرم افزار برای تجزیه و تحلیل چرخه کسب و کار ایالات متخده امریکا کاربرد دارد.

کلیدواژه:
مارکف سوئیچینگ، چرخه کسب و کار، نمونه گیری گیبز، وابسته به زمان، اتورگرسیون برداری
دانلود متن انگلیسی ...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انگلیسی آمار توصیفی

ترجمه مقاله
آمار توصیفی
DESCRIPTIVE STATISTICS

تعداد صفحات انگلیسی: ۲۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه


چکیده

در این فصل ما به معرفی موضوعات مرتبط به آمار توصیفی پرداخته و در انجام این کار روش هایی را برای توصیف و خلاصه کردن مجموعه داده ها یاد گرفته ایم. بخش ۲٫۲ در ارتباط با روش های توصیف مجموعه داده ها می باشد. زیرشاخه های ۲٫۲٫۱ و ۲٫۲٫۲ نشان می دهد که چگونه داده ها که بر مبنای مقادیر مجزا می باشند، با استفاده از جدول فراوانی و نمودار توصیف می گردند، درحالی که زیربخش های ۲٫۲٫۳ مرتبط به داده هایی می باشند که مجموعه مقادیر آن ها بر مبنای فواصل متفاوت گروه بندی می شود. بخش ۲٫۳ به بحث در مورد روش های خلاصه کردن مجموعه داده ها با استفاده از آمار می پردازد، که بر مبنای کمیت های عددی می باشند که ارزش آن ها بر مبنای داده ها تعیین می گردد.

دانلود متن انگلیسی

...

خرید توضیحات

ترجمه مقاله انتخاب متغیر و مشخصه ها

ترجمه مقاله
An Introduction to Variable and Feature Selection
مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها


تعداد صفحات انگلیسی: ۲۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۳۳ صفحه


 چکیده

متغیر وانتخاب مشخصه به عنوان نقطه ثقل اکثر پژوهش ها در زمینه های کاربردی بوده که در ارتباط با آن ها، پایگاه های داده یا صدها یا هزاران متغیر موجود می باشند. این حوزه های شامل پردازش متنی اسناد اینترنتی، تجزیه و تحلیل آرایش ژنی و شیمی ترکیبی می باشد.هدف انتخاب متغیر سه گانه می باشد: که عبارتند از بهبود عملکرد پیش بینی شاخص ها، ایجاد شاخص های به صرفه تر و سریعتر، ایجاد درک بهتری از فرایند اصولی، که داده ها را ایجاد می کند. مشارکت این موضوع خاص، محدوده گسترده ای از جنبه های مرتبط با چنین موضوعاتی را تحت پوشش قرار می دهد: که عبارتند از تعریف بهتری از تابع هدف، ایجاد مشخصه، رده بندی مشخصه، انتخاب مشخصه های چندمتغیری، روش جستجوی مناسب، و روش ارزیابی اعتبار مشخصه.


کلیدواژه:انتخاب متغیر، انتخاب مشخصه، کاهش ابعاد فضا، کشف الگو، فیلترها، بسته بندی، خوشه بندی، نظریه اطلاعات، دستگاه های بردار پشتیبانی، انتخاب مدل، تست آماری، بیوانفورماتیک، بیولوژی محاسبه، القای ژنی، میکرو آرایه، علم ژنتیک، پروتومیک، QSAR، دسته بندی متنی، بازیابی اطلاعات.
دانلود متن انگلیسی ...

خرید توضیحات

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از امار توصیفی (محاسبه میانگین – انحراف استاندارد ، توزیع فراوانی و...............)
و اما راستنباطی (از روئی همبستگی پیرمون به منظور نشان دادن رابطه بین متغییر ها استفاده گردید که با استفاده ا ز نرم افزار اماری spss این موارد اجرا گردید .
پس از تحویل پرسش نامه ها به ازمودنی ها بر تکمیل انها نظارت داشته و در صورت لزوم به سوالات و ابهامات انها پاسخ داده شد ضمنا تعدادی پرسش نامه از طریق اموزشگاه به مشاوران ابلاغ شده و سپس روز بعد جمع اوری گردید اکثر ازمودنی ها با تمایل پرسشنامه ها را تکمیل نموده و تحویل دادند .

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب

دانلود سوالات پیام نور
دانلود نمونه سوالات درس آموزش و پرورش با جواب
کد درس : 1211017_1220549
 

دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۱-۹۰
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال دوم با جواب ۸۸-۸۷
دانلود نمونه سوالات درس آموزش بزرگسالان نيمسال اول ۸۸-۸۷
تابستان 90
تابستان 89 
...

خرید توضیحات

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری با جواب
کد درس : 1211015

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹3-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال اول ۹۱-۹2
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب                 

دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  ۹۰-۸۹ با جواب
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال اول ۸۹-۸۸
دانلود نمونه سوالات درس سنجش و اندازه گیری  نيمسال دوم ۸۸-87  با جواب

...

خرید توضیحات