همکار فایل

بررسی شاخص چاقی (PMI )

بررسی شاخص PMI  بر روي 950 نفر از جوانان تهران
تعداد صفحات: 35
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تحقيقات محققان قلب و عروق و بهداشت و آناتومي و آنتروپومتري نشان مي ‌دهد كه نمايه توده بدني يا به اقتصاد BMI كمك مؤثري براي ارزيابي وضعيت چاقي افراد جامعه است. بنابراين مسئله اين است كه براي شناسايي و پيشگيري بيماريهاي مختلف ذكر شده Range نرمال BMI در جوانان امروز چيست؟ تا بتوان با پايش Range نرمال BMI جوانان فعلي هرگونه افزايش وزن و به خطر افتادن وضعيت سلامتي افراد را مدنظر قرار داده و بررسي نمود.

...

خرید توضیحات

تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي

بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه شاهد شهر تهران
تعداد صفحات: 45
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
 به همراه پرسشنامه

بیان مسئله :
فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود، سیستم می تواند فیزیولوژیک ، اجتماعی یا روان شناختی باشد.

فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود، تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره ، فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن ، پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود
...

خرید توضیحات

شرايط صحت و ايمني پلها

پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها
اين گزارش، توسط گروه كار كه از روي كميته پيارك در رابطه با پلهاي راه تشكيل يافته، تهيه و تنظيم شده است.
تعداد صفحات: 42
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
 
1- مقدمه
در بيستمين جلسه كميته پيرامون پلهاي راه كه در فوريه 1992 برگزار شد، يك نظرسنجي در رابطه با، مديريت پل- پيرامون شافعه اي از شرايط صحت و ايمني پلهاي در حال انجام وظيفه پيشنهاد شد.
سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نظرسنجي، در جلسه كميته اجرايي كه در 27 ماه مه همان سال در بروكسل برگزار شد، انجام بگيرد.
اين نظرنسجي، به منظور روشن نمودن وضعيت و گرايش هاي فعلي مديريت پلهاي در حال انجام وظيفه از طريق جمع آوري دانش و اطلاعات در رابطه با مديريت پل در كشورهاي مختلف، انجام گرفت. نتايج اين نظرسنجي، بعدها مي تواند در ارتقاي تكنيكهاي بازرسي و تشخيص، مورد استفادهق رار بگيرند.
پرسشنامه هاي نظرسنجيدر ميان كشورهاي مختلفي توزيع شد و بطور كلي هلند، كشور به اين پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه كنيد) اين نظرسنجي براساس اطلاعات جمع آوري شده تكميل شد. اين گزارش، نتايج نظرسنجي و اطلاعات كسب شده را ارائه مي نمايد و پيشنهادي در راستا و موضوعات مديريت پل در آينده، مطرح مي نمايد.


...

خرید توضیحات

فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)
(در اجراي قرارداد)

نظرية حوادث پيش بيني نشده – شرط ضمني:
اين نظريه زادة بحران‌هاي اقتصادي در عصر ما است. بحراني كه گاه به بي‌اعتباري ارزش پول و گراني بيش از اندازة كالا يا خدمت مورد تعهد مي‌انجامد. حادثه‌اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند (قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي‌‌سازد و تعديل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.

در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بيگمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييرهايي به وجود مي‌آيد: كالا و خدمت مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرهاي متعارف را در همة‌داده و ستدها مي‌توان پيش بيني كرد و يكي از انگيزه هاي معامله كردن اين است كه شخص در  برابر حوادث ناگوار تضميني بيابد و گاه از دگرگوني ها سود برد. ولي، گاه نيز حادثه‌اي پيش بيني نشده رخ مي‌دهد كه يكسره معادله‌هاي اقتصادي را بر هم مي زند؛ تعهد يكي از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذير مي‌كند و دين ديگري را چنان سبك كه ايفاي آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخي مي ماند. پس، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا چنين وضعي در قلمرو و تراضي آنان مي‌گنجد؟ آيا دو طرف مبادله را بطور ضمني مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغييرهاي متعارف آن كرده‌اند يا خواسته‌اند پيمانشان در هر شرايط محترم بماند و وضع اقتصادي معامله را در برابر تمام حوادث بيمه كند؟


 
بخش اول
تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف
فصل اول ...

خرید توضیحات

تاثير رنگها بر روي يادگيري

بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستانتعداد صفحات: 22
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تاثير رنگها بر يادگيري در دختران و پسران  داراي تفاوت است و همين طور رنگ زمينه در يادگيري تاثير دارد كه جامعه آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است كه با آمار به دست امده 540 نفر است كه 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنياف رنگي بر روي آنها اجرا گرديده است كه نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي و واريانس دو عاملي جهت فرضيه اول مورد سنجش قرار داده شده و همين طور جهت سنجش فرضيه دوم و تاثير رنگ متن و زمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي و به دست آوردن  فراواني و درصد آن كه نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه بين تاثير رنگها بر روي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42  درصد از دانش آموزان معتقدند كه رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تاثير گذار باشد....

خرید توضیحات

يادگيري (روش تحقیق)

روش تحقیق - يادگيري تعداد صفحات: 33
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مسئله
آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟

كودكان به طور طبيعي با انگيزه يادگيري متولد مي شوند. كودك تلاش مي كند تا به يك اسباب بازي دست بزند، راه رفتن را ياد مي گيرد، غذا خوردن بدون كمك ديگران را مي آموزد .


...

خرید توضیحات

سهام بورس

سهام بورس
تعداد صفحات: 87
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

انجام معاملات توسط كارگزاران
بورس اوراق بهادار داراي تعدادي كارگزار است كه خريدار براي خريد اوراق بهادار و فروشنده براي فروش آن اوراق بايد به آنها مراجعه كند. كارگزار بورس،‌ فرد خبره اي است كه اوراق بهادار مختلف را به خوبي مي شناسد و مي تواند سرمايه گذار را هنگام خريد راهنمايي كند. فروشنده هم مي تواند از مشاورت كارگزار،‌هنگام فروش اوراق خود سود ببرد. با وجود شرايط دشوار اخلاقي و تخصصي مربوط به پذيرش كارگزاران در بورس، رفتار كارگزاران علي الدوام توسط نهادهاي نظارتي و قانوني بورس،‌بررسي مي گردد.

دانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

معاهدات در حقوق (تحقیق)

چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران
تعداد صفحات: 27
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نخست كلمه معاهده
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي مي باشددانلود فهرست مطالب
...

خرید توضیحات

اصول حسابداري در شركتها و ادارات مختلف

تعداد صفحات: 29
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC:
در فصل دوم تحقيق چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت تشريح گرديده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشريح شده شكلي ايده آل و اصولي از پيشبرد كار مي باشد. اين كار بصورت عملي مانند موارد فصل دوم بشرح زير انجام گرديده است.


تحليل فعاليتها:
با بررسي عملكرد مالي و گزارشات منتشره از سوي كارگاه و با مصاحبه هاي انجام شده با مديران ارشد شيلات و كارگاه، فعاليت اصلي تكثيرو پرورش ماهيان استخواني جهت بازسازي ذخاير ماهيان درياي خزر مي باشد. اين فعاليتها كه شامل تكثير ماهيان و پرورش ماهيان بهمراه پاره اي از پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت مقطعي و بصورت غيرمستمر مي باشد، انجام مي شودكه اين فعاليتها از فعاليتهاي اصلي كارگاه بهمراه هزينه هاي مربوطه از فعاليت  اصلي كسر و جدا شده است. در تحليل فعاليتها، فعاليت اصلي تكثير ماهي و پرورش ماهي مي باشد كه بصورت تكثير و پرورش ماهي سفيد و تكثير و پروش ماهي سيم است. در شكل ظاهر كار تكثير و پرورش ماهي يك فعاليت تشخيص داده مي شود. اين در حالي است كه حدود 40% از بچه ماهيان رهاسازي شده از بخش خصوصي خريداري مي شود. لارو بچه ماهيان توليد شده از سوي شيلات به اين بخش تحويل مي گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ايشان خريداري مي گردد. جدول زير قيمت خريد هر قطعه بچه ماهي رهاسازي شده از بخش خصوصي را نشان مي دهد.

دانلود فهرست مطالب

...

خرید توضیحات

تحقیق در مورد نوروز

تعداد صفحات: 48
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

تاريخچه نوروز
نوروز بزرگترين جشن ملي ايران و ايرانيان و نخستين روز از نخستين ماه سال خورشيدي آغاز مي شود.
همان گونه كه خورشيد وارد برج بره (برج حمل) مي شود و شب و روز برابر مي شود و طبيعت دوره سرما را در پيش گذارده و موسمي معتدل شروع شده و زمين از خواب زمستاني بيدار مي شود.

...

دانلود توضیحات